Μοντέλο αδειοδότησης περιεχομένου και πολιτική χρήσης αποθετηρίου

Το παρόν μοντέλο αδειοδότησης περιεχομένου και πολιτικής χρήσης αποθετηρίου, βασίζεται στο αντίστοιχο μοντέλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας, της Europeana και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, όπως έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

Αδειοδότηση πόρων

Η λειτουργία του Αποθετηρίου της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. καθορίζεται από ένα σύνολο νομικών κειμένων που στόχο έχουν να υποστηρίξουν τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων σ’ αυτό, με όρους διαφάνειας και λειτουργικότητας. Η ανοιχτή πρόσβαση, η οποία αποτελεί τον τελικό στόχο της υλοποίησης του αποθετηρίου και είναι συμβατή με τη θέση του δημοσίου τομέα για τα ανοιχτά δεδομένα, θα είναι διαβαθμισμένη, με βάση τα κείμενα αυτά και υπέρ της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τα δικαιώματα χρήσης και τους όρους διάθεσης (νομικά μεταδεδομένα) των τεκμηρίων του Αποθετηρίου συγκαταλέγονται στα υποχρεωτικά στοιχεία του βασικού σχήματος μεταδεδομένων.

Σχήμα αδειοδότησης

Ως έγγραφα δημόσιας διοίκησης ορίζονται όλα τα επίσημα κείμενα που έχουν εκδοθεί ή αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης από τους φορείς του δημοσίου τομέα, όπως ενδεικτικά νομοθετικά, διοικητικά ή δικαστικά κείμενα, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία και λοιπά δεδομένα. Τα έγγραφα αυτά καταρχήν διέπονται από την αρχή της εξ ορισμού ανοιχτότητας και τη δυνατότητα περαιτέρω χρήσης. Ωστόσο είναι δυνατόν υπό προϋποθέσεις να περιέχουν ή να διέπονται και τα ίδια από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και να ισχύουν οι διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της ιδιωτικότητας ή να διέπονται από καθεστώς εμπιστευτικότητας.

Οι άδειες ανοιχτών δεδομένων, όπως αυτές των Creative Commons, αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τη διάθεση τεράστιων όγκων δεδομένων που έχουν παραχθεί από Δημόσιους Οργανισμούς. Το πρότυπο σχήμα αδειοδότησης του Αποθετηρίου προσανατολίζεται προς την ανοιχτότητα, ως τελικό στόχο του Αποθετηρίου, και ως εκ τούτου σε άδειες χρήσης, που προστατεύουν ωστόσο τα προσωπικά δεδομένα και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όταν υπάρχουν.

Το σχήμα αδειοδότησης είναι αυτό των Creative Commons, Eκδοση 4.0 διεθνής ως η πλέον ενημερωμένη και σύμφωνη με τις διεθνείς πρακτικές.

Τα δεδομένα του Αποθετηρίου και τα μεταδεδομένα τους παρέχονται με άδειες Creative Commons Αναφορά Δημιουργού έκδοση 4.0 ή μεταγενέστερη ή με το σημείωμα της Creative Commons Zero (CC-0). Όταν τα τεκμήρια ανήκουν στον Δημόσιο Τομέα και δεν υπάρχουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επ’ αυτών θα πρέπει να ορίζονται ως τέτοιοι με το Σημείωμα Δημόσιου Τομέα (Public Domain Mark), με βάση την άδεια δημοσίων δεδομένων: CC0 1.0 Universal-CC0 1.0- Public Domain Dedication.[1]

Εάν οι πόροι περιέχουν προσωπικά δεδομένα, περιέχουν εμπιστευτική ή απόρρητη πληροφορία ή δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τεκμηριώνονται αναλόγως και ρυθμίζεται η πρόσβαση σε αυτά. Αντίστοιχα, για τα εργαλεία προτείνονται άδειες ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα λογισμικού (Free and Open Source Software - FOSS), και συγκεκριμένα μία από τις BSD, GPL, LGPL, Apache and AGPL, χωρίς να αποκλείονται άλλες άδειες, υπό τον όρο ότι οι όροι χρήσης τους θα είναι σαφείς και δεσμευτικοί.

Ειδικά για παλαιότερα τεκμήρια, για τα οποία δεν μπορούν να γίνουν διαπραγματεύσεις όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, διατηρούνται οι υφιστάμενες άδειες χρήσης και τεκμηριώνονται με σαφήνεια, ώστε ο χρήστης να αντιλαμβάνεται τους περιορισμούς στη χρήση τους και να επικοινωνεί, εφόσον θέλει να τα χρησιμοποιήσει, με τον αρμόδιο του Αποθετηρίου.

Πρόσβαση και χρήση περιεχομένου που έχει κατατεθεί στο Αποθετήριο

Το περιεχόμενο που κατατίθεται στο αποθετήριο έχει γίνει αποδεκτό από το ΕΚΔΔΑ σύμφωνα με τους όρους ποιότητας που αυτό έχει θέσει.

Το σύνολο των καταθετών στο αποθετήριο έχει αποδεχτεί να διαθέσει στο ΕΚΔΔΑ ή απευθείας σε τρίτους το περιεχόμενό του με όρους που να ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής, δηλαδή:

· Σε σχέση με τα μεταδεδομένα σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Αναφορά Διεθνής Έκδοση 4.0 ή μεταγενέστερη

· Σε σχέση με το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων δεδομένων και συνόλων δεδομένων) σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή Διεθνής Έκδοση 4.0 ή μεταγενέστερη

· Σε σχέση με το λογισμικό, με άδειες BSD, GPL 3.0 ή EUPL 1.2 ή μεταγενέστερη.

Εάν το περιεχόμενο διατίθεται με άδεια/ες διαφορετικές των ως άνω, αυτό θα πρέπει να προσδιορίζεται και να αιτιολογείται ρητώς και ειδικώς.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της άδειας με την οποία διατίθεται το περιεχόμενο, οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να πραγματοποιούν αναφορά στο δημιουργό και το ΕΚΔΔΑ, ιδίως παρέχοντας το σύνολο των βιβλιογραφικών στοιχείων στην ακόλουθη μορφή: συγγραφέας, χρόνος δημοσίευσης, τίτλος, URI του αποθετηρίου, αναφορά στο αποθετήριο του ΕΚΔΔΑ ως πηγή.

Στην περίπτωση που κάποιος τρίτος κάνει χρήση μέρους ή του συνόλου των μεταδεδομένων του αποθετηρίου θα πρέπει να κάνει ρητή αναφορά στο ΕΚΔΔΑ ως πηγή αυτών.

Ποιότητα του Αποθετηρίου

Το ΕΚΔΔΑ έχει την επιμέλεια του περιεχομένου που κατατίθεται στο αποθετήριο και μεριμνά για την αποθήκευση και διάθεση του περιεχομένου σύμφωνα με τους όρους παραγωγής αυτού και την παρούσα πολιτική.

Ο καταθέτων το περιεχόμενο λαμβάνει κάθε εφικτό και πρόσφορο μέτρο προκειμένου το περιεχόμενο να μην περιέχει δικαιώματα τρίτων ή να έχει λάβει τις απαραίτητες άδειες από τρίτους. Επιπλέον, μεριμνά ώστε να μην υπάρχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή η επεξεργασία αυτών να γίνεται σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα.

Το ΕΚΔΔΑ μεριμνά για τη μακροχρόνια διατήρηση και πρόσβαση στο περιεχόμενο που εμπεριέχεται στο Αποθετήριο. Οι πολιτικές μακροχρόνιας διατήρησης και πρόσβασης διαμορφώνονται και ενημερώνονται με βάση τις σχετικές βέλτιστες πρακτικές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να είναι πάντοτε επικαιροποιημένες.

Μολονότι το ΕΚΔΔΑ κάνει κάθε εύλογη προσπάθεια προς την ελεύθερη διάθεση του περιεχομένου του αποθετηρίου, νομικοί, τεχνικοί, οργανωτικού, διοικητικοί ή άλλοι λόγοι μπορεί να καθιστούν αναγκαία την αφαίρεση υλικού από το Αποθετήριο χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση ή προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό, τα μεταδεδομένα του αφαιρούμενου περιεχομένου θα παραμείνουν διαθέσιμα στο κοινό.

Πολιτική Γνωστοποίησης και Αφαίρεσης

Στην περίπτωση που κάποιος δικαιούχος δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διαπιστώνει παραβίαση των δικαιωμάτων του από οποιοδήποτε περιεχόμενο που υπάρχει στο αποθετήριο, θα πρέπει να ενημερώσει το ΕΚΔΔΑ κάνοντας χρήση της ακόλουθης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου repositoryesdda@ekdd.gr

Στη σχετική γνωστοποίηση θα πρέπει να αναφέρονται:

· Τα στοιχεία του δικαιούχου, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων επικοινωνίας

· Επαρκής πληροφορία σε σχέση με το υλικό που παραβιάζει τα δικαιώματα του δικαιούχου, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους URL/ URI του σχετικού περιεχομένου

· Τη φύση της καταγγελίας ή παραβίασης

· Στην περίπτωση που η γνωστοποίηση αφορά σε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, επιβεβαίωση ότι ο γνωστοποιών είναι ο δικαιούχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.

Με τη λήψη της γνωστοποίησης, το ΕΚΔΔΑ:

· Θα αναγνωρίσει και επιβεβαιώσει τη λήψη της γνωστοποίησης/ καταγγελίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και θα πραγματοποιήσει μια πρώτη εκτίμηση της βασιμότητας αυτής

· Όσο διαρκεί η αρχική έρευνα για την καταγγελία, διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το περιεχόμενο που σχετίζεται με αυτήν

· Θα επικοινωνήσει με το δημιουργό ή καταθέτη του περιεχομένου και θα του ζητήσει να παρέχει εξηγήσεις σε σχέση με την καταγγελία ή γνωστοποίηση

· Ο καταγγέλλων και ο καταθέτης/ δημιουργός του περιεχομένου θα ενθαρρυνθούν να επιλύσουν το πρόβλημα κατά τρόπο αμοιβαία αποδεκτό και από τους δύο με σκοπό το περιεχόμενο να είναι διαθέσιμο από το Αποθετήριο το συντομότερο δυνατόν ή να αφαιρεθεί άπαξ και διαπαντός από το Αποθετήριο.\Εάν ο καταγγέλλων και ο καταθέτης/ δημιουργός του περιεχομένου δεν μπορούν να καταλήξουν σε μια κοινά αποδεκτή λύση, το ΕΚΔΔΑ διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το περιεχόμενο από το Αποθετήριο μέχρι να επιλυθεί η σχετική διαφορά με νόμιμο τρόπο και να του γνωστοποιηθεί η νόμιμη βάση επίλυσης της διαφοράς.

Άλλοι όροι

Στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι επιτρεπτό από το ισχύον νομικό πλαίσιο το ΕΚΔΔΑ απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη που σχετίζεται με το διαδικτυακό τόπο του Αποθετηρίου ή του περιεχομένου που περιέχεται σε αυτό. Ιδίως, το ΕΚΔΔΑ δεν έχει ευθύνη άμεση ή έμμεση για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια, θετική ή αποθετική, έμμεση ή άμεση, δικαιοπρακτική ή αδικοπρακτική σε σχέση με το περιεχόμενο, το λογισμικό και το διαδικτυακό τόπο του Αποθετηρίου.

Όπου το Αποθετήριο περιέχει υπερσυνδέσμους προς περιεχόμενο ή πόρους που παρέχονται από διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το ΕΚΔΔΑ δεν έχει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτό.

Το σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εμπεριέχονται στο Αποθετήριο τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνης με τα όσα ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στην Πολιτική αυτή διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετίζεται ή προκύπτει από τους παρόντες όρους αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Η παρούσα πολιτική συνιστά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου του Αποθετηρίου. Με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου του Αποθετηρίου γίνεται αποδοχή των όρων αυτών και παρέχεται συγκατάθεση για τη χρήση cookies (όπου αυτά χρησιμοποιούνται), καθώς και για τη συλλογή δεδομένων χρήσης του διαδικτυακού τόπου προκειμένου να βελτιώνονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από αυτό.[1] Για τα δημόσια δεδομένα γίνεται χρήση και άλλων αδειών, όπως: ODC Public Domain Dedication and Licence -PDDL· Open Government Licence, άδεια χρήσης δημοσίων δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου συμβατή με την CC-BY άδεια.