ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/185
Title: Η επίδραση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην εφαρμογή πολιτικών ένταξης στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής αλληλεγγύης
Authors: Κλαδισίου, Αικατερίνη
Keywords: Ενεργός Ένταξη
Κοινωνική ¨Ενταξη
Φτώχεια,
Κοινωνικός Αποκλεισμός
Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
Issue Date: 2018
Description: Στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάδειξη της επίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαϊκών Διαρθωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην εφαρμογή πολιτικών ενεργητικής ένταξης στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής αλληλεγγύης και στον εκσυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικής προστασίας. Δύο απο τα βασικά ερωτήματα που τίθενται είναι αφενός κατά πόσο οι υπερεθνικές πολιτικές επιλογές συνέβαλαν στην εφαρμογή του μοντέλου ενεργού ένταξης στην Ελλάδα και αφετέρου σε ποιο βαθμό και με ποιον τρόπο έχει εφαρμοστεί η Σύσταση της Επιτροπής για την ενεργό ένταξη. Η επιστημονική συνεισφορά της εργασίας έγκειται στην παρουσίαση νέων δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή της ενεργού ένταξης στη Ελλάδα, στην ανάδειξη των υφιστάμενων κενών στο πεδίο της ενεργού ένταξης, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο και στην καταγραφή του πλέγματος δράσεων και μέτρων ενεργού ένταξης στο ελληνικό θεσμικό και επιχειρησιακό πλαίσιο. Αναφορικά με τη πρακτική συνεισφορά της εργασίας, θα μπορούσε να αποτελέσει έναυσμα για την χαρτογράφηση των δράσεων ενεργού ένταξης και την διαμόρφωση μιας Εθνικής Στρατηγικής Ενεργού Ένταξης, που θα πληροί τις προϋποθέσεις της Σύστασης του 2008 για την ενεργό ένταξη. Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας πραγματεύεται τις υπερεθνικές πολιτικές για την κοινωνική και ενεργό ένταξη και ειδικότερα τις θεσμικές παρεμβάσεις των ευρωπαϊκών οργάνων από το 1975 μέχρι σήμερα. Σε αυτό το πλαίσιο, ως τομές για την ενεργό ένταξη αναδείχθηκαν η Στρατηγική της Λισαβόνας και η αναμόρφωσή της με την Στρατηγική «Ευρώπη 2020». Επιπλέον, αποτυπώνεται η μετάβαση από το μοντέλο της κοινωνικής ένταξης σε αυτό της ενεργού μετά την σχετική Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και η ενσωμάτωση της διάστασης της ενεργού ένταξης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και στον «Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων». Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται συνοπτικά η συμβολή των ΕΔΕΤ, με εστίαση στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στην προώθηση του μοντέλου της ενεργού ένταξης, διαδικασία που εκκινήθηκε ήδη από την δεκαετία του 1970, όταν αναδείχθηκε έντονα το ζήτημα της φτώχειας. Στο τέλος του δεύτερου κεφαλαίου πραγματοποείται η εκτίμηση της συνεισφοράς του ΕΚΤ για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Η επίδραση στο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τόσο λόγω των μνημονιακών υποχρεώσεων, όσο και της εκ των προτέρων αιρεσιμότητας των ΕΔΕΤ, παρουσιάζεται στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας. Η επιρροή που ασκήθηκε οδήγησε στην κατάρτιση μιας Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την δημιουργία ενός Εθνικού Μηχανισμού για τον Συντονισμό, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την επισκόπηση της εφαρμογής του συστήματος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στην Ελλάδα, ως παράδειγμα εφαρμογής του μοντέλου ενεργού ένταξης. Τέλος, η μελέτη ολοκληρώνεται με την εξαγωγή συμπερασμάτων και την διαμόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση του πεδίου της ενεργού ένταξης στην Ελλάδα. Μεθοδολογικά, η έρευνα γραφείου που ακολουθήθηκε για την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων βασίστηκε σε πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη βάση δεδομένων EURLex, σε εκθέσεις ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, σε στατιστικά δεδομένα της Eurostat και δεδομένα και πληροφορίες από διαδικτυακές πηγές. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μελέτη της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας καθώς και της σχετικής ξενόγλωσσης και ελληνόγλωσσης βιβλιογραφίας. Περαιτέρω, συλλογή στοιχείων και δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω της διεξαγωγής συζητήσεων, στο πλαίσιο συναντήσεων με στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης που ασχολούνται με τα συγκεκριμένα ζητήματα και συνέβαλαν στην κατανόηση του περιβάλλοντος της ενεργού ένταξης.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/185
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ΚΛΑΔΙΣΙΟΥ_ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΦ.pdf2.88 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα