ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/56
Title: Η υλοποίηση της κρατικής πολιτιστικής πολιτικής στο χώρο των μουσείων. Η μελέτη περίπτωσης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας.
Authors: Βολιώτη, Μαρία
Keywords: Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
Μουσειολογία
Νομικό πλαίσιο
Μουσειακό Μάνατζμεντ
Επικοινωνία
Πολιτιστική Διπλωματία
Διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς
Τουρισμός
Νέες τεχνολογίες
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Μουσειακό μάρκετινγκ
Εθνικά Μουσεία
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Πολιτιστική πολιτική
Issue Date: 2015
Abstract: Museums look after the world’s cultural property (of a tangible or intangible character) and interpret it to the public. This is not ordinary property. It has a special status in international legislation and there are normally national laws to protect it. Αn effective museum service requires the confidence of the public it serves. Therefore it is of vital importance to create public awareness of the role and purpose of the museum and this could be fostered through Museum management. Museum management sets the strategic direction and oversight of the museum as well as the statement of the mission, the objectives, and policies of the museum. It ensures also that there are sufficient funds to carry out and develop the activities of the museum. These funds may come from the public sector, from private sources or generated through the museum’s own activities, provided that the museum maintains control of the content and integrity of its programmes, exhibitions and activities and that it does not compromise the standards of the institution. Museum marketing is an aspect of Museum Management and provides many opportunities for the formulation of a fruitful communication policy. The effectiveness of Museum Management depends on the legal framework of the museum itself, as it enables or hinders the possibilities of development. National Museums are unique on the world's scale, since they are established to present the nation. The National Archaeological Museum in Athens still represents the intensive endeavor of the newly established Hellenic state to define the national identity and base the formation of the Hellenic consciousness upon the glorious classical past. Today, the National Archaeological Museum faces its old-fashioned legal framework, which limits independence and flexibility and allows little room for initiatives. This essay is an attempt to make proposals - based on the principles of Museum Management - for the efficient and effective management of the National Archaeological Museum, so as to become a lever of development, by introducing a new model of managing public museums in Greece. The essay's conclusions and proposals are based on interviews, articles, publications, statistics, relevant bibliography and primary research.
Description: Τα μουσεία επιμελούνται την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά - είτε σε υλική είτε σε άυλη μορφή - και την παρουσιάζουν στο ευρύ κοινό. Πρόκειται για μία ιδιαίτερη κληρονομιά, που διέπεται και προστατεύεται από το διεθνές και εθνικό δίκαιο. Η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, που προσφέρει ένα μουσείο, προϋποθέτει την εμπιστοσύνη του κοινού, που υπηρετεί. Είναι, συνεπώς, ζωτικής σημασίας η κατανόηση και συνειδητοποίηση του ρόλου και του σκοπού του μουσείου, κάτι που μπορεί να ενισχυθεί, μέσω του μουσειακού μάνατζμεντ. Το μουσειακό μάνατζμεντ θέτει την στρατηγική κατεύθυνση και εποπτεία του μουσείου, καθώς και την δήλωση της αποστολής, των στόχων και των πολιτικών του ιδρύματος. Διασφαλίζει, επίσης, την επάρκεια πόρων για την διεξαγωγή και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του οργανισμού. Οι πόροι μπορεί να προέρχονται από την κρατική χρηματοδότηση, την ιδιωτική οικονομία, καθώς και από τις δραστηριότητες του ίδιου του μουσείου, υπό τον όρο ότι τηρούνται τα πρότυπα του ιδρύματος και ότι το μουσείο έχει τον έλεγχο του περιεχομένου, της ακεραιότητας των προγραμμάτων, των εκθέσεων και των δραστηριοτήτων του. Το μουσειακό μάρκετινγκ αποτελεί πτυχή του μουσειακού μάνατζμεντ και μπορεί να προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες για την χάραξη μίας αποδοτικής επικοινωνιακής πολιτικής. Η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης του μουσείου εξαρτάται από το νομικό πλαίσιο του ίδιου του οργανισμού, που επιτρέπει ή περιορίζει τις δυνατότητες ανάπτυξής του. Τα εθνικά μουσεία έχουν μία παγκόσμια μοναδικότητα, καθώς δημιουργήθηκαν για να παρουσιάσουν την εικόνα του έθνους. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα εξακολουθεί να δηλώνει την προσπάθεια του νεοσύστατου ελληνικού κράτους να προσδιορίσει την εθνική ταυτότητα και να βασίσει την διαμόρφωση της ελληνικής εθνικής συνείδησης στο ένδοξο κλασικό παρελθόν. Σήμερα το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο προσκρούει στο πεπαλαιωμένο θεσμικό πλαίσιο, που περιορίζει την αυτενέργεια και την ευελιξία και αφήνει λίγα περιθώρια πρωτοβουλιών. Αυτή η εργασία είναι μία προσπάθεια διατύπωσης προτάσεων για την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, στην βάση του μουσειακού μάνατζμεντ, ώστε να καταστεί μοχλός ανάπτυξης, εισάγοντας ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των ελληνικών δημόσιων μουσείων. Η εργασία βασίστηκε για την εξαγωγή συμπερασμάτων και την παρουσίαση προτάσεων σε συνεντεύξεις, άρθρα, δημοσιεύσεις, στατιστικά στοιχεία, βιβλιογραφικές αναφορές καθώς και σε πρωτογενή έρευνα.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/56
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ΕΑΜ εργασία εκδδα ΤΕΛΙΚΟ.pdf3.28 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα