ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/116
Title: Μετανάστευση αλλοδαπών και πτυχές της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα «Χωρίς χαρτιά» στην Σύνοδο Κορυφής
Authors: Κυτίνος, Αλέξανδρος
Keywords: Εξωτερικά σύνορα Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Μεταναστευτική πολιτική
Μετανάστευση
Άσυλο
Σύστημα Σένγκεν
Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου
Issue Date: 2015
Abstract: This work is monitoring the progress of EU immigration policy from 2001 onwards, through the texts of the conclusions of the European Councils. The aim is to record the steps followed in the Union's effort to develop as an area of "Freedom, Security and Justice" and the communitarisation of policies on matters of asylum, immigration and external border controls. Emphasis is placed on how the Union faces irregular migration over time. Critical or improvement proposals are not attempted; instead the conclusions and measures reached by the European Councils are described and compared to the older EU policies. The first, introductory chapter records the manner of operation and decision making of the European Council. In the second chapter, the findings, the prompts and decisions of the European Councils are monitored and recorded in chronological order. Starting from the Laeken European Council, 14-15 December 2001 and reaching up to the Brussels European Council of 25-26 June 2015, the development efforts and the integration of Communitarisation of EU policies on matters of asylum, immigration and controls at external borders are detailed. In the third chapter the conclusions of the European Council are commented concerning the procedures used, the approach to irregular migration and the burden sharing between European countries. Finally, the fourth chapter analyzes more specific topics of EU immigration policy that are considered more sensitive and to which the European Councils temporal focus. These are the completion of the Common European Asylum System (CEAS), the integration of the Schengen system, the operation of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the European Union States (Frontex), the European Border Surveillance System (EUROSUR), return policies, readmission and relocation of migrants and the strengthening of States facing the greatest pressure.
Description: Στην παρούσα εργασία παρακολουθείται η εξέλιξη της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2001 και μετά, μέσα από τα κείμενα των συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων. Σκοπός είναι η καταγραφή των βημάτων που ακολουθήθηκαν στην προσπάθεια ανάπτυξης της Ένωσης ως χώρου «Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης» και της κοινοτικοποίησης των πολιτικών σε θέματα του ασύλου, της μετανάστευσης και των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα. Δίνεται έμφαση στον τρόπο με τον οποίο η Ένωση αντιμετωπίζει την παράτυπη μετανάστευση διαχρονικά. Δεν επιχειρείται η διατύπωση κριτικής ή προτάσεων βελτίωσης αλλά περιγράφονται τα συμπεράσματα και τα μέτρα στα οποία κατέληξαν τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια και συγκρίνονται με τις παλαιότερες πολιτικές της Ένωσης. Στο πρώτο, εισαγωγικό κεφάλαιο καταγράφεται ο τρόπος λειτουργίας και λήψης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρακολουθούνται και καταγράφονται με χρονολογική σειρά οι διαπιστώσεις, οι προτροπές αλλά και οι αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων. Εκκινώντας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λάακεν, 14-15 Δεκεμβρίου 2001 και φτάνοντας μέχρι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών 25- 26 Ιούνιου 2015 περιγράφονται αναλυτικά οι προσπάθειες ανάπτυξης και ολοκλήρωσης της κοινοτικοποίησης των πολιτικών της Ένωσης σε θέματα του ασύλου, της μετανάστευσης και των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνονται παρατηρήσεις σχετικά με τα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων που αφορούν τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται, τον τρόπο προσέγγισης της παράτυπης μετανάστευσης και τον καταμερισμό των βαρών μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται περισσότερο ειδικά θέματα της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεωρούνται περισσότερο ευαίσθητα και στα οποία επικεντρώνονται διαχρονικά τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Αυτά είναι η ολοκλήρωση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ), η ολοκλήρωση του συστήματος Σένγκεν, η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex), το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR), οι πολιτικές επιστροφής, επανεισδοχής κι μετεγκατάστασης μεταναστών και η ενίσχυση των κρατών που αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη πίεση.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/116
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Κυτίνος.pdf793.95 kBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα