ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/119
Title: «Νέες μορφές ρύθμισης και χρηματοδότησης του τραπεζικού συστήματος στην Ε.Ε και στην Ελλάδα : Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητα
Authors: Λώτσης, Σωτήρης
Keywords: Ευρωζώνη,
Δημόσια διοίκηση,
Χρηματοπιστωτικό σύστημα
Οικονομική κρίση,
Δημόσιο χρέος
Υπερεθνική τραπεζική εποπτεία
Ρυθμιστικοί μηχανισμοί
Ευρωπαϊκή Ένωση,
Issue Date: 2015
Abstract: Greek public administration is going through important changes. The necessary and major reforms needed must make it effective, outward-looking and oriented to citizen’s interest and service. Furthermore, public administration should function as the necessary change operator for the development model of the country by adopting best practices, promoting information and communication technologies, facilitating economic development and removing unnecessary administrative burden. For a smooth transition to this new era a holistic change approach is needed in three main pillars of the State: the political one, the economic and the social one. Their piecemeal approach is doomed to fail because of their high correlation. The world economic crisis, which started in 2008, highlighted the vulnerability of national economies against speculative attacks and the failure of states to effectively cope with economic risks at national level as well as at the level of supranational entities such as within the European Union and the Eurozone. Both European and national banking systems being unfenced against the characteristics of economic crisis such as strong asymmetry and rapid contagion, revealed the necessity of governmental assistance for their survival leading to a clear trend of public debt accumulation in countries such as Spain, Greece, Portugal and Ireland. The present thesis intends to highlight the necessity for a strong and robust financial system which will be effective and competitive in the contemporary globalized economy while at the same time will be audited and accountable for the citizens who finance it through modern and reliable control mechanisms both at national and supranational level such as within the Eurozone or the European Union. Such a transition could and should create a launching path for further widening and deepening of the E.U. A point of view which is being endorsed by Paul De Grauwe (2005), professor of economics at the University of Leuven, who supports that: “The long-term success of the Eurozone depends on a continuous process of political integration in order to reduce the range of economic disturbances and to mitigate the conflicting economic positions within the Eurozone.” In particular, in the present thesis are being analysed the new forms of regulation and financing of the banking system in the E.U and in Greece with emphasis on the European and the Hellenic Financial Stability Fund. In the first chapter, the problems created by financial crisis are being pointed out as well as the creation of the European Banking Union as a first move for halting them in the Single Economic Space of E.U. Regulatory mechanisms and supervision policy are being presented while at the same time the medium-term strategy for the European Monetary Union is being analysed in a form of questions and answers. In the second chapter, the emergency financing mechanisms which followed the euro crisis, such as EFSF and EFSM, are being presented while the permanent European Stability Mechanism (ESM) is separately emphasized by being examined and evaluated through a SWOT analysis. Furthermore, the new financial programme for Greece which followed the agreement of July 2015 is being examined. In the third and last chapter the Hellenic Financial Stability Fund (HFSF) is being analysed through a chronological order of its capital structure and change as well as particular reference is being made to its participation in the Hellenic systemic banks recapitalization. Given the nature of the subject, in the present thesis is being followed a conventional methodological approach with study of existing literature, extracting quantative data from national and international organizations, composing and analyzing them and concluding with the final results with a parallel presentation of proposals as far the future of E.U banking system and the challenges to be addressed are concerned. Common ground is the premise that the present financial crisis should be used as an occasion for a European Integration based on the principles of equity, democracy and solidarity
Description: Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση διανύει μια περίοδο σημαντικών αλλαγών. Οι αναγκαίες και επιτακτικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται πρέπει να την καταστήσουν αποτελεσματική, εξωστρεφή και προσανατολισμένη στο συμφέρον και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Επιπλέον, η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση θα πρέπει να λειτουργήσει ως ο απαραίτητος φορέας αλλαγής του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές, προωθώντας τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, διευκολύνοντας την οικονομική ανάπτυξη και μειώνοντας τα περιττά διοικητική βάρη. Για την απρόσκοπτη μετάβαση στην νέα αυτή εποχή απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση αλλαγών στους τρείς βασικούς πυλώνες του Κράτους : τον πολιτικό, τον οικονομικό και τον κοινωνικό. Η αποσπασματική αντιμετώπισή τους είναι καταδικασμένη να αποτύχει λόγω της υψηλής τους αλληλεξάρτησης. Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 ανέδειξε την τρωτότητα των εθνικών οικονομιών απέναντι στις κερδοσκοπικές επιθέσεις και την αδυναμία των κρατών να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τους οικονομικούς κινδύνους τόσο σε επίπεδο εθνικό, όσο και σε επίπεδο υπερεθνικών οντοτήτων όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη. Τόσο το ευρωπαϊκό όσο και τα εθνικά τραπεζικά συστήματα όντας ανοχύρωτα στα χαρακτηριστικά της οικονομικής κρίσης όπως η έντονη ασυμμετρία και η ταχύτατη μεταδοτικότητα, κατέδειξαν την αναγκαιότητα κρατικής υποστήριξης για την επιβίωσή τους οδηγώντας έτσι σε μια σαφή τάση διόγκωσης του δημοσίου χρέους σε χώρες όπως η Ισπανία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να αναδείξει την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός ισχυρού και ευσταθούς χρηματοπιστωτικού συστήματος που θα είναι αποτελεσματικό και ανταγωνιστικό στην σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία ενώ παράλληλα θα ελέγχεται και θα λογοδοτεί στους πολίτες που το χρηματοδοτούν μέσω σύγχρονων και αξιόπιστων ελεγκτικών μηχανισμών τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο σε επίπεδο Ε.Ε και Ευρωζώνης. Μια τέτοια μετάβαση θα μπορούσε και πρέπει να αποτελέσει ένα εφαλτήριο για περαιτέρω διεύρυνση και εμβάθυνση της Ε.Ε. Άποψη η οποία επιβεβαιώνεται και από τον Paul De Grauwe (2005), καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Leuven, ο οποίος υποστηρίζει ότι : « Η μακροχρόνια επιτυχία της Ευρωζώνης εξαρτάται από την συνεχή διαδικασία της πολιτικής ενοποίησης ούτως ώστε να μειωθεί το εύρος των οικονομικών διαταραχών και να αμβλυνθούν οι αντικρουόμενες οικονομικές θέσεις εντός της Ευρωζώνης.». Ειδικότερα, στην παρούσα εργασία αναλύονται οι νέες μορφές ρύθμισης και χρηματοδότησης του τραπεζικού συστήματος στην Ε.Ε και την Ελλάδα με έμφαση στο Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Στο πρώτο κεφάλαιο, παρατίθενται τα προβλήματα που δημιούργησε η χρηματοπιστωτική κρίση καθώς και η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης ως πρώτη κίνηση για την ανάσχεση τους στον ενιαίο οικονομικό χώρο της Ε.Ε. Παρουσιάζονται οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί και η πολιτική εποπτείας ενώ αναλύεται με την μορφή ερωτοαπαντήσεων η μεσοπρόθεσμη στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι έκτακτοι μηχανισμοί χρηματοδότησης EFSF και EFSM που ακολούθησαν την κρίση του ευρώ ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον μόνιμο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) ο οποίος διερευνάται και αποτιμάται μέσω μιας ανάλυσης SWOT. Εξετάζεται επίσης το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ελλάδας που ακολούθησε την συμφωνία του Ιουλίου 2015. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο αναλύεται το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με χρονολογική αναφορά στην κεφαλαιακή του διάρθρωση και μεταβολή καθώς και ειδική αναφορά στην συμμετοχή του στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών συστημικών τραπεζών. Δεδομένου της φύσης του αντικειμένου, στην εργασία ακολουθείται μια συμβατική μεθοδολογική προσέγγιση με μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, άντλησης ποσοτικών δεδομένων από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, σύνθεση και ανάλυσή τους και εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων με παράλληλη διαμόρφωση προτάσεων όσον αφορά το μέλλον του τραπεζικού συστήματος της Ε.Ε και τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Κοινός τόπος είναι η παραδοχή ότι η τρέχουσα οικονομική κρίση πρέπει να αποτελέσει την αφορμή για μια Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση βασισμένη στις αρχές της ισότητας, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/119
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Λώτσης.pdf3.78 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα