ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/120
Title: Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών στην Ε.Ε
Authors: Μαραγκού, Ελευθερία
Keywords: Διοικητική ανασυγκρότηση του Κράτους
Εναλλακτική επίλυση διαφορών
Εξωδικαστικοί τρόποι επίλυσης καταναλωτικών διαφορών,
Δικαίωμα επανόρθωσης καταναλωτή
Πολιτική προστασίας καταναλωτή
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ενιαία ψηφιακή αγορά
Τουριστικές καταναλωτικές διαφορές
Δημόσια Διοίκηση,
Issue Date: 2015
Abstract: The strengthening and development of alternative dispute resolution plays a strategic part in the EU’s priorities; the EU has taken a series of initiatives to boost and institutionalize alternative dispute resolution, in particular with regard to extrajudicial forms of consumer disputes resolution. In addition, the right of redress is regarded as one of the fundamental consumer rights, which is granted with a particular international and European recognition. Towards the efforts taken to strengthen such right, the functioning of extrajudicial mechanisms of consumer dispute resolution constitutes one of the key parameters of the consumer protection policy. The strengthening of consumers’ trust through effective and impartial institutions and systems is on the one hand, a vital factor for the EU and the stimulation, in particular, of e-commerce, competition and economic growth, as well as for the sustainability of competitiveness in high levels internationally, while on the other hand, constitutes part of the EU strategy for the digital single market. Starting with an analysis of the regulatory framework, at the EU level, in relation to alternative dispute resolution of consumer disputes, as well as with a presentation of the prevailing –at an institutional level- conditions for the consumer protection from a European and domestic perspective, it has been attempted a systematic legal and administrative approach of the existing structures and procedures for the extrajudicial resolution of consumer disputes; in this regard, a comparative approach was taken, through reference to EU member-states, international best practices and a case study of touristic consumer disputes. Through the comparative study of the current institutional, regulatory and administrative framework, as well as the recommendation of proposals for improvement, it has been highlighted the modern role of Public Administration and in specific, the regulatory function of the State. In the context of the pursuit of the ideal Public State’s administrative reconstruction model, it has been proved that the field of alternative dispute resolution constitutes a positive example of a constructive interference of the State in the private sector, towards safeguarding sustainable development conditions.
Description: Η ενίσχυση και η ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών καταλαμβάνει στρατηγική θέση μεταξύ των προτεραιοτήτων της ΕΕ, η οποία έχει αναπτύξει μια σειρά από πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση και θεσμοθέτησή τους, με ιδιαίτερη έμφαση στους εξωδικαστικούς τρόπους επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών. Εξάλλου, το δικαίωμα επανόρθωσης αποτελεί ένα από τα βασικά δικαιώματα του καταναλωτή με ιδιαίτερη διεθνή και ευρωπαϊκή αναγνώριση. Στην κατεύθυνση ενίσχυσης του δικαιώματος αυτού, η λειτουργία μηχανισμών εξώδικης επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών συνιστά μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους της πολιτικής για την προστασία του καταναλωτή. Η ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, με τη βοήθεια αποτελεσματικών και αμερόληπτων θεσμών και συστημάτων αποτελεί για την ΕΕ καταλυτικό παράγοντα τόνωσης του ηλεκτρονικού, ιδίως, εμπορίου και του ανταγωνισμού, της οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και της διατήρησης της ανταγωνιστικότητας σε υψηλά επίπεδα διεθνώς, ενώ εντάσσεται στη στρατηγική για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Με αφετηρία το ρυθμιστικό, σε επίπεδο ΕΕ, πλαίσιο αναφορικά με τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών, καθώς και τις διαμορφούμενες -σε θεσμικό επίπεδο- προϋποθέσεις για την προστασία των καταναλωτών, τόσο σε ενωσιακό, όσο και σε εθνικό επίπεδο επιχειρήθηκε μια συστηματική καταγραφή και ανάλυση, από νομικής και διοικητικής απόψεως, των υφιστάμενων δομών και διαδικασιών εξώδικης επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, με συγκριτική αναφορά σε κράτη-μέλη της ΕΕ και σε βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, αλλά και με την περιπτωσιολογική προσέγγιση των τουριστικών καταναλωτικών διαφορών. Μέσω της κριτικής προσέγγισης του ισχύοντος θεσμικού, κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου και της υποβολής προτάσεων βελτίωσής του αναδείχθηκε ο σύγχρονος ρόλος της Δημόσιας Διοίκησης και ειδικότερα, της ρυθμιστικής λειτουργίας του Κράτους. Στο πλαίσιο, μάλιστα, της αναζήτησης του ιδεοτύπου της διοικητικής ανασυγκρότησης του Κράτους, το πεδίο της εναλλακτικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών αποδείχθηκε θετικό παράδειγμα εποικοδομητικής κρατικής επέμβασης στον ιδιωτικό τομέα, για την εξασφάλιση συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/120
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Μαραγκού.pdf1.5 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα