ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/144
Title: Αξιολόγηση του σχεδιασμού τριών Περιφερειακών Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης. Συγκριτική θεώρηση των αποτελεσμάτων.
Authors: Γραμματικοπούλου, Πετρούλα
Keywords: Πολιτική Συνοχής
Περιφερειακή Ανάπτυξη
Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3)
Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (Δ.Ε.Α)
O «Τροχός Αξιολόγησης» της RIS3
Το Μοντέλο της Τετραπλής Έλικας
Issue Date: 2018
Description: Η παρούσα εργασία πραγματεύτηκε την επισταμένη μελέτη τριών Περιφερειακών Στρατηγικών Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση -Research and Innovation System for Smart Specialization (RIS3), της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ώστε να αξιολογηθεί ο σχεδιασμός αυτών, με την χρήση ενός απλού και αποτελεσματικού εργαλείου αξιολόγησης, του «Τροχού Αξιολόγησης», επι τη βάση των 18 κριτηρίων που περιέχει (S3 Platform της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Στόχος της εργασίας ήταν να εντοπιστούν αφενός τα δυνατά σημεία και κυρίως οι αδυναμίες του σχεδιασμού των Περιφερειακών RIS3 ώστε να βελτιωθούν κατά την επόμενη Προγραμματική Περίοδο (2021-2027) και να εδραιωθεί σε πιο γερές βάσεις ο νεοφυής θεσμός της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Οι περιφερειακές και εθνικές αρχές που εμπλέκονται στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη την πληροφορία που δημιουργείται από την αξιολόγηση, με στόχο την ανατροφοδότηση και την βελτίωση του σχεδιασμού της στρατηγικής, ώστε σε κάθε περίπτωση να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα, σε όρους αύξησης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξη εν γένει. Επιπρόσθετα, παρήχθη και απεστάλη την 1/11/2018 ένα σύντομο ερωτηματολόγιο προς τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) των τριών υπό εξέταση περιφερειών, με στόχο την ανατροφοδότηση από την δημόσια διοίκηση στην παρούσα μελέτη και την εξαγωγή πληρέστερων συμπερασμάτων. Αυτή αναμένεται να είναι και η προστιθέμενη αξία αυτής της εργασίας σε επιστημονικό και πρακτικό επίπεδο. Τί είναι όμως η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης; Σύμφωνα με τον ορισμό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης «είναι η εθνική ή περιφερειακή, καινοτόμα στρατηγική που θέτει προτεραιότητες για την αξιοποίηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, με την ανάπτυξη και την αντιστοίχιση της δικής της έρευνας και καινοτομίας με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ώστε να αντιμετωπίσει τις αναδυόμενες ευκαιρίες και τις εξελίξεις της αγοράς, με συνεκτικό τρόπο, ενώ αποφεύγει την περιττή επανάληψη (Duplication Effect) και τον κατακερματισμό των προσπαθειών στον ευρωπαϊκό χώρο Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α). Πρόκειται στην ουσία για μια ολοκληρωμένη agenda οικονομικού μετασχηματισμού μιας χώρας/περιφέρειας, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή χώρας, με στόχο την ανάπτυξη μέσω επενδύσεων στην οικονομία της γνώσης και στην Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ). Οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης αναπτύσσονται μέσω της εμπλοκής εθνικών ή περιφερειακών δημοσίων φορέων, διαχειριστικών αρχών και ενδιαφερομένων μερών (φορείς του Μοντέλου της Τετραπλής Έλικας) σε μια συμμετοχική διαδικασία λήψης απόφασης, την Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (Entrepreneurial Discovery Process-E.D.P.). Στην χώρα μας την Τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται μια Εθνική και δεκατρείς Περιφερειακές Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης, μία για κάθε περιφέρεια. Η Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης εκπονήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενώ κάθε Περιφέρεια ήταν υπεύθυνη για την εκπόνηση της δικής της στρατηγικής. Συντονιστικό ρόλο στη συνολική διαδικασία είχε η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Ο σχεδιασμός της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, βασίζεται στην υλοποίηση έξι (6) βημάτων, ήτοι: 1. Ανάλυση των χαρακτηριστικών της χώρας/περιφέρειας και των δυνατοτήτων που έχει αυτή για την ανάπτυξη και αξιοποίηση της καινοτομίας (National/Regional Assets), 2. Δημιουργία υγιούς δομής διακυβέρνησης και λήψη αποφάσεων «εκ των κάτω», χωρίς αποκλεισμούς (Governance), 3.Επεξεργασία ενός κοινού οράματος για το μέλλον της χώρας/περιφέρειας (Shared Vision), 4.Επιλογή ενός περιορισμένου αριθμού προτεραιοτήτων για την ανάπτυξη της χώρας/περιφέρειας (Identification of Priorities), 5. Δημιουργία του κατάλληλου συνδυασμού πολιτικών, έργων και δράσεων (Policy Mix), 6.Δημιουργία μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης της στρατηγικής (Monitoring and Evaluation Mechanisms). Η αξιολόγηση του σχεδιασμού μιας εθνικής ή περιφερειακής RIS3 πραγματοποιείται με την χρήση ενός απλού και εύχρηστου εργαλείου, του «Τροχού Αξιολόγησης» που περιλαμβάνει δεκαοχτώ (18) κριτήρια (δηλ. τα 6 βήματα του σχεδιασμού επί 3 στοιχεία υλοποίησης για κάθε βήμα). Από την ανάλυση προέκυψε ότι και οι τρείς περιφέρειες πέτυχαν έναν υψηλού επιπέδου σχεδιασμό ως προς το Επιχειρησιακό Σκέλος της Στρατηγικής (κριτήρια Συνοχή, Κρίσιμη Μάζα, Οδικός Χάρτης, Ισορροπία, Σύστημα Δεικτών Εκροών και Αποτελεσμάτων), γεγονός που αποδίδεται στην συσσωρευμένη εμπειρία των Διαχειριστικών Αρχών από την συμμετοχή της χώρας/περιφερειών στα Προγράμματα της Πολιτικής Συνοχής. Αναφορικά με τις αδυναμίες σχεδιασμού των τριών Περιφερειακών Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης, αυτές εντοπίζονται στα εξής κριτήρια: α) στην ανάλυση της Εξωστρέφειας των περιφερειών, β)στην Δυναμική του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, γ) στην Ανάλυση Σεναρίων σχετικά με το όραμα των περιφερειών (ανάλυση κινδύνου), δ)στην διαδικασία Αναθεώρησης της Στρατηγικής και ε) στην αξιοποίηση Προηγούμενων Προτεραιοτήτων. Η καλύτερη επίδοση στον σχεδιασμό της στρατηγικής, μεταξύ των τριών περιφερειών, με βάση το άθροισμά της βαθμολογίας των 18 κριτηρίων, αποδίδεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (69/90 βαθμούς), ακολουθεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (66/90 βαθμούς) και την τρίτη θέση, ως προς την επίδοση, καταλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (57/90 βαθμούς). Ως επιστέγασμα, επισημαίνονται τα συμπεράσματα που συνάγονται από την ανάλυση που προηγήθηκε στην παρούσα εργασία και από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων καθώς και προτάσεις για την νέα Προγραμματική Περίοδο (2021-2027).
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/144
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ_ΠΕΤΡΟΥΛΑ_ΤΕ.pdf1.75 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα