ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/276
Title: Μελέτη της τεχνολογίας Blockchain και των εφαρμογών της στις ψηφιακές συναλλαγές
Authors: Αποστολόπουλος, Αλέξανδρος
Keywords: Ethereum
Blockchain
Hash
Proof of Work (PoW)
Bitcoin
Issue Date: 2018
Description: Οι Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες αλλαγής των επιχειρηματικών και διοικητικών μοντέλων. Ιδιαίτερα κατά την παρούσα συγκυρία, κατά την οποία η Δημόσια Διοίκηση καλείται να ανταποκριθεί σε πολλαπλές προκλήσεις, να αξιοποιήσει κατά το βέλτιστο τρόπο τους διαθέσιμους πόρους της και να παρέχει υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, οφείλει όχι απλά να παρακολουθεί, αλλά να πρωτοπορεί στις σχετικές εξελίξεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι διττός. Αφενός, να φέρει τον αναγνώστη σε επαφή με τις βασικότερες πτυχές μιας από τις δημοφιλέστερες τεχνολογίες ΤΠΕ, την τεχνολογία ‘blockchain’ και αφετέρου, να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις εφαρμογής στη Δημόσια Διοίκηση, σε πεδία όπου αυτή η τεχνολογία μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο. Η εργασία αποτελείται από εφτά ενότητες. Μετά την εισαγωγή (1η ενότητα), ακολουθεί η περιγραφή της αρχιτεκτονικής της τεχνολογίας (2η ενότητα), όπου αναλύονται τόσο τα συστατικά μέρη της, όσο και οι υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει, οι διαφορετικές υλοποιήσεις της, καθώς και οι διάφορες προσεγγίσεις που μπορούν να ακολουθηθούν για την εφαρμογή της από έναν οργανισμό. Στη συνέχεια (3η ενότητα) γίνεται αναφορά στις σχετικές πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γίνεται μια προσπάθεια να ενταχθεί η συγκεκριμένη τεχνολογία στο γενικότερο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Παράλληλα γίνεται η απαραίτητη αναφορά στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που αφορά την τεχνολογία αυτή, καθώς και στις επιπρόσθετες νομικές πτυχές της, όπως είναι για παράδειγμα η σχέση της με τον Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα (ΓΚΠΔ). Στην επόμενη ενότητα (4η) αποτυπώνεται η προσπάθεια επιχειρησιακής ανάλυσης της συγκεκριμένης τεχνολογίας, η οποία περιλαμβάνει ανάλυση SWOT, ανάλυση Κύκλου Υπερβολής (Hype Cycle) Gartner, αναφορά στους Κρίσιμους Παράγοντες Επιτυχίας (ΚΠΕ) και σχεδιασμό Δέντρου Απόφασης για την επιλογή ή όχι της τεχνολογίας αυτής από έναν οργανισμό. Στη συνέχεια (5η ενότητα) περιγράφονται οι σημαντικότερες σχετικές εφαρμογές που έχουν υλοποιηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί σε εθνικό επίπεδο στην Ελλάδα. Στην επόμενη ενότητα (6η) επιχειρείται η αναλυτική περιγραφή μιας πιθανής πρότασης, για μια εφαρμογή blockchain σε ένα πεδίο της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και στην τελευταία ενότητα (7η) περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα της εργασίας. Η εργασία βασίζεται σε ποιοτική έρευνα, με μελέτη και επισκόπηση της βιβλιογραφίας και μελέτη περιπτώσεων για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Με μια αναδύουσα τεχνολογία, όπως είναι το blockchain, με σχεδόν καθημερινές ειδήσεις και δημοσιεύσεις στα σχετικά, εξειδικευμένα μέσα ενημέρωσης, η ποιοτική έρευνα ουσιαστικά αντιπροσωπεύει μια ρεαλιστική προσέγγιση επαφής με το θέμα, πόσο μάλλον όταν η επιστημονική έρευνα σε σχέση με την τεχνολογία αυτή βρίσκεται ακόμα σε εμβρυικό στάδιο και οι περιπτώσεις μελέτης βρίσκονται -στη πλειοψηφία τους- σε επίπεδο σχεδιασμού και προτάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τις καλές πρακτικές διεξαγωγής έρευνας, έγινε προσπάθεια αξιολόγησης της ποιότητας των διαδικτυακών πηγών, ώστε στη πλειοψηφία των περιπτώσεων, τα δεδομένα τους να συνάδουν με αυτά άλλων ιστοτόπων, να διαθέτουν παραπομπές ή να αποτελούν έργο αναγνωρισμένων συγγραφέων στον χώρο τους.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/276
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ_ΤΜΗΜΑ_ΨΗΦΙΑΚΗΣ_ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.pdf1.27 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα