ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/284
Title: Οι νέοι θεσμοί της Δημοτικής και Περιφερειακής Διαμεσολάβησης (ν. 4555/2018 Πρόγραμμα « Κλεισθένης Ι »
Authors: Πορφυρή, Αγορίτσα
Keywords: Δημοτικός Διαμεσολαβητής
Περιφερειακός Διαμεσολαβητής,
Κακοδιοίκηση
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Διαμεσολάβηση
Τοπικοί Διαμεσολαβητές
Issue Date: 2018
Description: Η κακοδιοίκηση, η διαφθορά και η κακή ποιότητα επικοινωνίας, καθώς και παροχής υπηρεσιών μεταξύ των πο λιτών και των δημοσίων φορέων , τόσο σε κεντρικό, όσο και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, αποτελούν θέματα που απασχολούν έντονα τη δημόσια συ ζήτηση στη χώρα μας. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εγγενείς παθογένειες των χώρων στους οποίους ασκείται η δημόσια εξουσία, καθίσταται αναγκαία η δημιουργία ελεγκτικών μηχανισμών, τόσο εσωτερικού, όσο και εξωτερικού ελέγχου, οι οποίοι έχ ουν ως σκοπό να διασφαλίσουν τη διαφάνεια και την αποκατάσταση της νομιμότητας στη διοικητική δράση. Με τη φιλοδοξία να υλοποιήσει τους ανωτέρω στόχους και καθώς η πρώτη εισαγωγή του θεσμού των τοπικών Συμπαραστατών δεν απέφερε τα αναμενόμενα αποτελ έσματα, ο νομοθέτης, προέβη στη ριζική αναμόρφωση το υ προϊσχύοντος πλαισίου και στη μετεξέλιξη των θεσμών, σε Δημοτικό και Περιφερειακό Διαμεσολαβητή αντίστοιχα, βάσει του Π ρογράμματος «Κλεισθένης Ι» , τον Ιούλιο του 2018. Οι νέοι θεσμ οί αναμένεται να συμβάλλουν στη ν καταπολέμη ση περιστατικών κακοδιοί κησης σε τοπικό επίπεδο και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα της τη ν παρουσίαση και την αξιολόγηση των νέων θεσμών της Δημοτικής και Περιφερειακής Διαμεσο λάβησης, με βάση το Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα « Κλεισθένης Ι». Λόγω της πρόσφατης θέσπισης των επίμαχων διατάξεων, επιλέχθηκε η μέθοδος της βιβλιογραφικής έρευνας, ταυτόχρονα με τη διενέργεια επιβοηθητικών επαφών με αρμόδιους φορείς. Προς την ανωτέρω κατεύθυνση, στο κυρίως σώμα της εργασίας λαμβάνει χώρα σύντομη αναφορά στο φαινόμενο της κακοδιοίκησης, καθώς και στα υπάρχοντα είδη ελέγχου της διοικητικής δράσης, ενώ επιχειρείται η σύνδεση της με τη ν τοπική αυτοδιοίκηση. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη του θεσμού των τοπικών Διαμεσολαβητών και οι αρχές που διέπουν τη λειτουργία τους. Ακολούθως, αφού εξεταστούν οι λόγοι που οδήγησαν στην αποτυχία του προϊσχύοντος πλαισ ίου, εξετάζεται αναλυτικά το νέο καθεστώς που διέπει τη δράση των Διαμεσολαβητών σε επίπεδο Ο.Τ.Α. Με γνώμονα τη σφαιρική και ο λιστική προσέγγιση των θεσμών, παρουσιάζονται οι λόγοι που οδήγησαν στη θέσπισή τους, το νομικό πλαίσιο λειτουργίας τους, καθώς κ αι η σχέση τους με τους υπάρχοντες φορείς ελέγχου. Κατά το κλείσιμο της εργασίας και προκειμένου να αξιολογηθεί η λειτουργία των νέων θεσμών, επιλέγεται η μέθοδος της Ανάλυσης S W O T .., με βάση την οποία εξάγονται συμπεράσματα και διατυπώνο νται σχετικές πρ οτάσεις για τη ν καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των νέων θεσμών στη ν τοπική αυτοδιοίκηση.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/284
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ΠΟΡΦΥΡΗ_ΑΓΟΡΙΤΣΑ_ΤΕ.pdf1.47 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα