ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/42
Title: Μοντέλα αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα - Από την ευρωπαϊκή εμπειρία στην ελληνική πραγματικότητα: Η περίπτωσης του τομέα της εκπαίδευσης.
Authors: Βερβενιώτη, Ελένη
Βερβενιώτη
Keywords: αξιολόγηση
αυτοαξιολόγηση
αυτονομία
εκπαίδευση
σχολείο
διοίκηση.
evaluation
self-evaluation
autonomy
education
school
administration
Issue Date: 12-Νοε-2017
Abstract: Teachers’ assessment and evaluation of educational work is long-standing subject of research in international as well as Greek literature. Due to the specific nature of the sector of education, addressing the issue of public teachers’ appraisal inevitably integrates the discipline of Education with Public Administration pointing out at the same time the financial, administrative and moral aspects of the issue. Therefore the interest of the State results as a need but also as an obligation, especially in the current economic context, when public administration is required to respond to multiple challenges and to optimize the use of its resources. The purpose of this paper is twofold; on the one hand it gives a brief overview of teachers’ evaluation systems by using assessment examples from other countries in comparison to the existing Greek; on the other hand, following the comparison results, to stress the need of the Greek regulatory regime to evolve, and to set out the fundamental principles of a proposed model. These principles were defined having regard to the characteristics of the Greek and European public administration and education system, as well as the theory and research of the contributing to the field disciplines. This paper consists of eight sections. The first section (Introduction) includes a general reference in the public servants’ appraisal of performance, while the second focuses on the particular nature of teachers’ assessment. The third and fourth section are dedicated to the international and European evaluation systems, and to the current Greek institutional framework respectively. The fifth section refers to the adopted method, while the following encompasses the procedure of comparative analysis and a brief conclusion. The seventh section involves policy considerations for an effective, fair and reliable appraisal system. Finally the last section includes the general conclusions of the paper.
Description: Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου αποτελεί διαχρονικό αντικείμενο ερεύνης τόσο στη διεθνή, όσο και στην ελληνική βιβλιογραφία. Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του τομέα της εκπαίδευσης, η εξέταση του θέματος της αξιολόγησης των δημόσιων εκπαιδευτικών λειτουργών εμπλέκει μοιραία την παιδαγωγική επιστήμη με τη δημοσία διοίκηση αναδεικνύοντας ταυτόχρονα οικονομικές, διοικητικές αλλά και ηθικές όψεις του ζητήματος. Το ενδιαφέρον, επομένως, της Πολιτείας προκύπτει όχι απλώς ως ανάγκη αλλά και ως υποχρέωση, ιδιαίτερα κατά την παρούσα οικονομική συγκυρία, κατά την οποία η δημόσια διοίκηση καλείται να ανταποκριθεί σε πολλαπλές προκλήσεις και να αξιοποιήσει κατά το βέλτιστο τρόπο τους διαθέσιμους πόρους. Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι διττός· αφενός επιχειρείται να παρουσιαστεί μία συνοπτική εικόνα των συστημάτων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών από διεθνή και ευρωπαϊκά παραδείγματα αντιπαραβαλλόμενα με το ισχύον ελληνικό. Αφετέρου, και μετά τη σύγκριση, να αναδειχθεί η ανάγκη εξέλιξης του ελληνικού συστήματος και να τεθούν οι βασικές αρχές ενός προτεινόμενου μοντέλου. Για τη διατύπωση των αρχών αυτών ελήφθησαν υπόψη τόσο τα χαρακτηριστικά της ελληνικής και ευρωπαϊκής διοίκησης και εκπαίδευσης, όσο και η θεωρία και η έρευνα των κλάδων της επιστήμης που διαχρονικά συνεισφέρουν στο εν λόγω πεδίο. Η εργασία αποτελείται από οκτώ ενότητες. Η πρώτη ενότητα (Εισαγωγή) περιλαμβάνει μία γενική αναφορά στην αξιολόγηση της επίδοσης των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ η δεύτερη εστιάζει στον ιδιάζοντα χαρακτήρα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Η τρίτη και τέταρτη ενότητα αφιερώνονται στα διεθνή και ευρωπαϊκά συστήματα αξιολόγησης και στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο αξιολόγησης στην Ελλάδα αντίστοιχα. Στην πέμπτη ενότητα γίνεται η απαραίτητη αναφορά στη μέθοδο εργασίας, ενώ στην επόμενη επιχειρείται μια συγκριτική ανάλυση ανάμεσα στα ευρωπαϊκά και στο ελληνικό σύστημα. Η έβδομη ενότητα αφορά τις προτάσεις για ένα αποτελεσματικό, δίκαιο και αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και τέλος στην όγδοη περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα της εργασίας.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/xmlui/handle/123456789/42
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
1905.pdf1.29 MBAdobe PDFThumbnail
Δείτε/ Ανοίξτε
1905.pdf1.29 MBAdobe PDFThumbnail
Δείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα