ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/44
Title: Σχέσεις της ΕΕ με Διεθνείς Οργανισμούς: Η περίπτωση του ΟΗΕ
Authors: Βιδάλη, Αικατερίνη
Keywords: Ευρωπαϊκή Ένωση, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
αποτελεσματική πολυμέρεια
προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Τρίτη Επιτροπή
Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Issue Date: 25-Οκτ-2017
Abstract: This paper examines the European Union's cooperation with the United Nations, which constitutes a special case of "intersecting multilateralisms". Emphasising the challenges stemming from the institutional and political environment in which it unfolds its action, but also from the fact that the EU is called upon to act in parallel and in coordination with its Member States, which are equally leading actors within the United Nations system, this analysis attempts to answer the question of the EU's effectiveness or, more accurately, its satisfactory performance. After an overview of EU representation and co-ordination in the UN’s most important bodies, the UN General Assembly and the UN Security Council, we examine its de jure and de facto recognition as an autonomous actor. Subsequently, The Union's internal effectiveness is examined first and foremost in terms of its ability in achieving consistency in voting among its member states. For the analysis of EU performance in the field of human rights, which was selected as a case study, we present data concerning the Union's activity, as expressed in the form of statements, explanations of votes and decisions before the Third Commission and the Human Rights Council. At the same time, we attempt a qualitative assessment of its performance, taking into account its ability to react in cases of gross violations of fundamental rights, to take innovative initiatives and to influence through its policy the agenda setting in the field of human rights protection at an international level.
Description: Η παρούσα εργασία εξετάζει τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η οποία αποτελεί μια ειδική περίπτωση “διασταυρούμενων πολυμερειών” (intersecting multilateralisms). Αναδεικνύοντας της προκλήσεις που πηγάζουν από το θεσμικό και το πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο εκτυλίσσεται η δράση της, αλλά και από το γεγονός ότι η Ε.Ε καλείται να δράσει παράλληλα και σε συντονισμό με τα κράτη μέλη της, τα οποία είναι και τα ίδια κυρίαρχοι δρώντες στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, η ανάλυση αυτή επιχειρεί να δώσει μια απάντηση στο ερώτημα της αποτελεσματικότητας ή ορθότερα της ικανοποιητικής επίδοσης της Ε.Ε. Μετά από μια επισκόπηση της εκπροσώπησης και του συντονισμού της Ε.Ε. στα βασικότερα όργανα των Η.Ε., τη Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο Ασφαλείας, εξετάζεται η de jure και de facto αναγνώριση της ως αυτόνομου δρώντα. Στη συνέχεια, η εσωτερική αποτελεσματικότητα της Ένωσης εξετάζεται πρωτίστως υπό το πρίσμα της επίτευξης συνοχής κατά την ψηφοφορία μεταξύ των κρατών μελών της. Για την ανάλυση της επίδοσης της Ε.Ε. στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο οποίος επελέγη ως μελέτη περίπτωσης, παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα της Ένωσης, όπως εκδηλώνεται υπό τη μορφή δηλώσεων, αιτιολογήσεων ψήφων και αποφάσεων ενώπιον της Τρίτης Επιτροπής και του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παράλληλα, επιχειρείται μια ποιοτική αποτίμηση της επίδοσης της, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ικανότητα της να αντιδρά σε περιπτώσεις κατάφωρων παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων, να αναλαμβάνει καινοτόμες πρωτοβουλίες και να επηρεάζει με την πολιτική της την ατζέντα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/xmlui/handle/123456789/44
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
1906.pdf2.08 MBAdobe PDFThumbnail
Δείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα