ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/45
Title: Ανάλυση του θεσμικού πλαισίου της οικονομικής διαχείρισης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετά την εφαρμογή του ν. 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης
Authors: Αθουσάκης, Γεώργιος
Keywords: Καλλικράτης
Προμήθειες
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
Δήμοι
Περιφέρειες
Προϋπολογισμός
Διπλογραφικό σύστημα
Issue Date: 2015
Abstract: The Law 3852 / 07-06-2010 (Kallikrates) and the following regulatory texts led to significant changes in the field of Local Authorities, establishing two degrees of the above authorities; the municipalities (a degree) and the regions (b degree). Moreover, the new laws instituted new institutions and administrative procedures and gave the Local Authorities important responsibilities, many of which are economic in nature and consist the subject of this study. The paper analyzes specific issues pertaining to new developments in economics of Local Authorities after Kallikrates Law and in particular the preparation and implementation of the budget, the procurement, the double entry accountant system etc. The chosen methodology was, mainly, the analysis and processing of primary sources (legal texts).The author followed the literal interpretation of the provisions, which combined, where required, by the subjective historical interpretation, the systematic interpretation and the objective - teleological interpretation. The author also utilized the results of the meeting with the chief financial officer of the city of Athens. The working hypothesis is summarized in that despite the changes in the institutional framework of the Local Authorities, there are still problems of organizational and administrative nature seeking solution. The examination of the individual provisions confirmed the working hypothesis, as raised many shortcomings of existing laws, as obtained so far their practical application. For this reason solutions were suggested in the last chapter specific aimed at improving the regulatory framework.
Description: Ο N. 3852/07-06-2010 (Καλλικράτης) και τα μετά από αυτόν κανονιστικά κείμενα επέφεραν σημαντικές μεταβολές στους ΟΤΑ, καθιερώνοντας δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης τους δήμους (α βαθμός) και τις περιφέρειες (β βαθμός). Επιπλέον, θεσμοθέτησαν νέα όργανα και διαδικασίες διοίκησης, χορηγώντας στους Ο.Τ.Α. σημαντικές αρμοδιότητες, πολλές από τις οποίες είναι οικονομικού χαρακτήρα και οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Η εργασία αναλύει ιδιαίτερα ζητήματα που άπτονται των νέων εξελίξεων στα οικονομικά των ΟΤΑ μετά τον Καλλικράτη και ιδίως με την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, τις προμήθειες των ΟΤΑ, το διπλογραφικό σύστημα κ.α. Ως μεθοδολογία της εργασίας επιλέχθηκε κυρίως η ανάλυση και επεξεργασία των πρωτογενών πηγών (νομικά κείμενα). Ως εργαλείο επεξεργασίας τους ακολουθήθηκε η γραμματική ερμηνεία των διατάξεων, η οποία συνδυάστηκε, όπου απαιτήθηκε, με την υποκειμενική ιστορική ερμηνεία, την συστηματική ερμηνεία και την αντικειμενική - τελολογική ερμηνεία τους. Επίσης αξιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα συνάντησης με τον διευθυντή οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Η υπόθεση εργασίας συνοψίζεται στο ότι παρά τις τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου των ΟΤΑ, συνεχίζουν να υφίστανται προβλήματα οργανωτικής και διοικητικής φύσεως που αναζητούν λύση. Με την εξέταση των επιμέρους διατάξεων επιβεβαιώθηκε η υπόθεση εργασίας, καθώς ανέκυψαν πολλές αδυναμίες των υπαρχόντων ρυθμίσεων, όπως προκύπτουν από την μέχρι τώρα πρακτική εφαρμογή τους. Για το λόγο αυτό προτείνονται στο τελευταίο κεφάλαιο συγκεκριμένες λύσεις με στόχο την βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/45
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Συνημμένο χωρίς τίτλο 00100.pdf906.22 kBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα