ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/57
Title: Η διαμόρφωση πολιτικών από την Επιτροπή Περιφερειών και ο ρόλος των Ελληνικών Αντιπροσωπειών
Authors: Βουλγαρη, Κασσιανή - Ευαγγελία
Keywords: Διαδικασία λήψης αποφάσεων
Επικουρικότητα
Επιτροπή των Περιφερειών
Policy making
Ευρωπαϊκή Ένωση
Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση
Εθνική Αντιπροσωπεία
Τοπική αυτοδιοίκηση
Issue Date: 2015
Abstract: En el contexto de la integración de la UE, que es una forma compleja de organización con todas las características básicas de un sistema político, pero no de un Estado, el concepto de democracia adquiere especial importancia, visto que es el principio que debe regir los procedimientos de decisión y de formulación de políticas. Por lo tanto, es esencial que la representación de los Estados miembros a nivel local / regional -que se considera el más cercano a los ciudadanos – se realice a través del Comité de las Regiones y de su participación en la formación política de la UE y en la toma de decisiones. Esta tesis, formando parte del plan de los estudios en la Escuela Nacional de Administración Pública, tiene como objetivo analizar el proceso de interacción entre los tres niveles de gobernar que se observa en la UE desde el punto de vista del Comité de las Regiones, de estudiar su acción mas minuciosamente. Por eso estamos examinando la evolución, la organización y el funcionamiento de la institución, a la luz de la goberna multinivel, que tiene lugar dentro de la estructura de la UE. En el contexto anterior, el objetivo final es la presentación de la función del Representante Nacional de Grecia en el Comité, tanto de manera formal, a través de las personas que la componen, pero sobre todo, en cuanto a la calidad de su participación en los procesos internos de la institución. Por lo tanto, el análisis del sistema de organización administrativa del país - en el nivel local / regional se desarrolla sobre la representación de tiempo en esta institución y capturó los momentos importantes de la Representación y de sus miembros . Por último, las conclusiones del ensayo en mano, se refieen tanto a la institución en sí , como a la Representación Nacional de Grecia.
Description: Στο πλαίσιο του ενωσιακού οικοδομήματος, το οποίο αποτελεί μια σύνθετη μορφή οργάνωσης που διαθέτει τα βασικά γνωρίσματα ενός πολιτικού συστήματος, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η έννοια της δημοκρατίας ως αρχής που θα πρέπει να διέπει τις διαδικασίες του decision και του policy making. Ως εκ τούτου είναι ουσιώδης η εκπροσώπηση των κρατών-μελών στο τοπικό/περιφερειακό επίπεδο, το οποίο θεωρείται το πλησιέστερο στους πολίτες, μέσω της Επιτροπής των Περιφερειών και της συμμετοχής της στην ενωσιακή διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικών και λήψης αποφάσεων. Η παρούσα εργασία, η οποία αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, αποσκοπεί να εξετάσει αναλυτικά τη διαδικασία της διάδρασης μεταξύ των τριών επιπέδων διακυβέρνησης που παρατηρούνται στην ΕΕ από την οπτική της Επιτροπής των Περιφερειών, μελετώντας αναλυτικότερα, τον ρόλο και τη δράση της. Εξετάζεται συνεπώς η διαχρονική εξέλιξη, η οργάνωση και η λειτουργία του εν λόγω θεσμικού οργάνου, υπό το πρίσμα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, όπως αυτή λαμβάνει χώρα εντός του ενωσιακού οικοδομήματος. Στο ανωτέρω πλαίσιο, τελικό στόχο αποτελεί η παρουσίαση του ρόλου της Εθνικής Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην ΕτΠ, τόσο τυπικά, μέσω των προσώπων που την απαρτίζουν, όσο και ουσιαστικά, αναφορικά με την ποιότητα της συμμετοχής τους στις εσωτερικές διεργασίες του οργάνου. Προς την επίτευξη του σκοπού αυτού, αναλύεται το διοικητικό σύστημα οργάνωσης της χώρας - σχετικά με το τοπικό/περιφερειακό επίπεδο- αναπτύσσεται η διαχρονική εκπροσώπηση της στον εν λόγω θεσμό και αποτυπώνονται σημαντικές στιγμές της Εθνικής Αντιπροσωπείας και των μελών της. Τέλος, τα συμπεράσματα του ανά χείρας πονήματος, αφορούν τόσο την Εθνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας, όσο και το ίδιο το όργανο.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/57
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΔΔ 2015 Βούλγαρη.pdf1.79 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα