ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/58
Title: Μελέτη και αποτίμηση της ψηφιακής παρουσίας ελληνικών φορέων δημόσιας διοίκησης και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε συλλογικά ψηφιακά μέσα (social media)
Authors: Βρεττός, Κωνσταντίνος
Keywords: Ακολουθησιμότητα
Κοινωνικά Δίκτυα
Facebook
Συμπλοκή
Twitter
YouTube
Συλλογικά Ψηφιακά Μέσα
Τουρισμός
Δημόσιος Τομέας
ΕΟΤ
Issue Date: 2015
Abstract: Social networks have become an integral part of everyday life of each Internet user, since it is estimated that the average global user spends about 28% of online time in social media (Global Web Index, 2015). Collective digital media (such as Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Blogs, Wikis, etc.) provide information services, chances of networking, socialization and self-promotion. In this context Institutions and Individuals are handling social media accounts in order to share information regarding their actions, their work, their interests, as well as themselves per se. Additionally, through social media they are trying to expand their social or business circle, by finding new contacts (professional or personal). In recent years, social media have been a field of interest both of General Government Bodies (Institutions) and Local Authorities (LAs), which aim both at providing better information to the public, but also at encouraging citizens’ active participation in public decision making. This study focuses on General Government Bodies (Institutions) and Local Authorities (LΑs) that are related - directly or indirectly - with the tourism industry and attempts to evaluate their presence in three popular social media: Facebook, Twitter and Youtube. The analysis of their presence is carried out at three levels: (1) liveness (2) degree of users’ engagement and (3) followership. Following the quantitative analysis, a more qualitative analysis is carried out, by conducting live interviews at "best practices" that have resulted from the relative benchmarking evaluation. In the end, we try to provide a concise toolkit, which can assist the management of social media accounts by civil servants, not only in the case of the tourism industry.
Description: Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν πλέον ένα κομμάτι της καθημερινότητας κάθε χρήστη του διαδικτύου, αφού υπολογίζεται ότι ο μέσος χρήστης στον κόσμο ξοδεύει περίπου το 28% του online χρόνου του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Global Web Index, 2015). Τα συλλογικά ψηφιακά μέσα (όπως τα Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Blogs, Wikis κ.α.) προσφέρουν υπηρεσίες πληροφόρησης, ενημέρωσης, δικτύωσης, κοινωνικοποίησης και αυτοπροβολής. Σε αυτό το πλαίσιο Φορείς και Φυσικά Πρόσωπα προσπαθούν να εμπλακούν, παρέχοντας πληροφόρηση για τις ενέργειες τους, προβάλλοντας τον εαυτό τους, το έργο τους, τα ενδιαφέροντα τους και την καθημερινότητά τους, αλλά και αξιοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την εξεύρεση νέων επαφών (επαγγελματικών ή προσωπικών). Τα τελευταία χρόνια, σε αυτό το χώρο έχουν δραστηριοποιηθεί και Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), οι οποίοι αποσκοπούν τόσο στην καλύτερη πληροφόρηση του πολίτη, όσο και στην ενεργό συμμετοχή του στις λήψεις αποφάσεων. Η παρούσα μελέτη εστιάζει στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και ΟΤΑ που σχετίζονται – άμεσα ή έμμεσα – με τον τουριστικό κλάδο και επιχειρεί να αξιολογήσει την παρουσία τους σε τρία δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Facebook, το Twitter και το Youtube. Η ανάλυση της παρουσίας τους γίνεται σε τρία επίπεδα: (1) ζωτικότητας, (2) βαθμού «συμπλοκής» (engagement) των χρηστών και (3) «ακολουθησιμότητας» (followership). Την ποσοτική ανάλυση ακολουθεί ποιοτική ανάλυση με τη διεξαγωγή συνεντεύξεων στις «καλές πρακτικές» που προκύπτουν από σχετική συγκριτική αξιολόγηση (relative benchmarking). Στο τέλος, παρέχεται μια συνοπτική εργαλειοθήκη, η οποία μπορεί να υποβοηθήσει τη διαχείριση λογαριασμών σε κοινωνικά δίκτυα από στελέχη ενός δημόσιου Φορέα, όχι μόνο στην περίπτωση του τουριστικού κλάδου.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/58
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.pdf2.68 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα