ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/60
Title: Δια Βίου Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική στο Δημόσιο τομέα
Authors: Γεμελιάρη, Μαρία
Keywords: Διαβατήριο δεξιοτήτων
Κατάρτιση
Εκπαίδευση
Επιμόρφωση
Δια βίου μάθηση
Συμβουλευτική
Επαγγελματικός προσανατολισμός
Δημόσιος τομέας
Δεξιότητες
Προσόντα
Στρατηγική Ευρώπη 2020
Κινητικότητα
Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων
Issue Date: 2015
Abstract: In a world characterized by spectacular advances in all areas the development of human recourse’s competences and skills is a necessity for social and professional integration. The acquisition and use of knowledge and skills such as adaptability, flexibility, communication, collaboration, new technologies, etc. are elements that help to redress the consequences of the new globalized socio-economic environment and facilitate labor mobility. Lifelong education and training, counseling and career guidance, mobility with safety are some of the proposals of the European Union on the success of the adaptability of working people to new needs and labor market challenges, controlling unemployment and social cohesion. In our country, in particular as the public sector regards, the formed economic situation has imposed a series of very important changes to the personal and professional life of employees. Within this context, this study highlights the need for the introduction of Lifelong Career Guidance and Counseling in public administration, investigates its contribution to informing employees about changes in international and domestic labor market, the demand for skills and qualifications from public sector and private organizations, the mobility, at national level, of employees with flexibility and security and stresses the importance of psycho-emotional support for people when they need to receive accurate decisions about their education and career.
Description: Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από θεαματικές εξελίξεις σε όλους τους τομείς η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί αναγκαιότητα για κοινωνική και επαγγελματική ένταξη. Η απόκτηση και αξιοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως προσαρμοστικότητα, ευελιξία, επικοινωνία, συνεργασία, χρήση νέων τεχνολογιών κ.α. αποτελούν στοιχεία που συμβάλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών του νέου παγκοσμιοποιημένου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος και διευκολύνουν την κινητικότητα των εργαζομένων. Η δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, η συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η κινητικότητα με ασφάλεια είναι μερικές από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την επίτευξη της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων στις νέες ανάγκες και προκλήσεις της αγοράς εργασίας, τον έλεγχο των ποσοστών ανεργίας και την κοινωνική συνοχή. Στη χώρα μας, και ειδικότερα σε ότι αφορά το δημόσιο τομέα, η διαμορφωμένη οικονομική κατάσταση επέβαλε μια σειρά αλλαγών πολύ σημαντικών για την προσωπική και επαγγελματική ζωή των υπαλλήλων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στην παρούσα μελέτη αναδεικνύεται η αναγκαιότητα εισαγωγής του Δια Βίου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής στη δημόσια διοίκηση, διερευνάται η συμβολή του στην πληροφόρηση των εργαζομένων σχετικά με τις μεταβολές στη διεθνή και εγχώρια αγορά εργασίας, τη ζήτηση δεξιοτήτων και προσόντων από το δημόσιο τομέα και τους ιδιωτικούς οργανισμούς, την κινητικότητα των υπαλλήλων με ευελιξία και ασφάλεια σε εθνικό επίπεδο και τονίζεται η σπουδαιότητα της ψυχοσυναισθηματικής στήριξης που παρέχει στα άτομα, όταν χρειάζεται να λάβουν εύστοχες αποφάσεις για την εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία τους.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/60
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Gemeliari_Maria.pdf894.67 kBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα