ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/61
Title: Οι συναντώμενες μορφές διαφθοράς και κακοδιοίκησης σύμφωνα με τα συμπεράσματα και στοιχεία του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και άλλων μηχανισμών ελέγχου της διοικητικής δράσης στο χώρο των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων τους. Μελέτη περίπτωσης (Έκθεση Ελέγχου ΣΠΑΥ).
Authors: Γερακίνης, Κωνσταντίνος
Keywords: Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού
Κακοδιοίκηση
Παράβαση αρχής της νομιμότητας
Διαφθορά
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
Συνήγορος του Πολίτη
Ελεγκτικό Συνέδριο
Εσωτερικός έλεγχος της δημόσιας διοίκησης
Έλεγχος νομιμότητας
Εποπτεία
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ (πρώτου) βαθμού
Δήμος
Issue Date: 2015
Abstract: By the term maladministration is designated the pathology which is generated when administrative action is not aligned to specific fundamental principles. The most significant of these, legality principle, demands the implementation of law in real life. Maladministration is derived, predominantly, from contravention of legality. However, maladministration is neither the sole, nor the severest consequence of the non-observance of law. Corruption, which is identified with the abuse of power, due to holding a position or an office in the state mechanism, with the aim of obtaining undue advantage and promoting self-interested good at a concurrent expense of public good, is indirectly perceived by its negative effects. The phenomena of maladministration and corruption exist in the Greek public sector to such degree and duration, so it is made reference to endemic phenomena, interwoven with its very operational. The systemic and structural character of them is particularly noticeable, according to the inferences and facts of the reports of the General Inspector of Public Administration and other mechanisms for the audit of administrative action, at the Greek Municipalities. At the undermentioned, the subject of the main types of maladministration and corruption which are found in the Municipalities and their Legal Entities is approached and an effort to detect the long-lasting causes of this condition is exerted, by the use of these inferences and facts. Finally, there are overall conclusions and proposals with emphasis on the mitigation of contravention of legality.
Description: Με τον όρο κακοδιοίκηση νοείται η παθολογία που δημιουργείται όταν η διοικητική δράση δεν είναι ευθυγραμμισμένη με ορισμένες θεμελιώδεις αρχές. Η κυριότερη αυτών, η αρχή της νομιμότητας, επιζητά την εφαρμογή του νόμου στην πραγματική ζωή. Η κακοδιοίκηση παράγεται, κυρίαρχα, λόγω παράβασης της νομιμότητας. Ωστόσο, η κακοδιοίκηση δεν είναι ούτε η μόνη, ούτε η σοβαρότερη επίπτωση της μη τήρησης του νόμου. Η διαφθορά, που ταυτίζεται με την κατάχρηση εξουσίας, από την κατοχή μίας θέσης ή ενός αξιώματος στον κρατικό μηχανισμό, με στόχο τον προσπορισμό μη προσήκοντος ωφελήματος και την προώθηση ίδιου συμφέροντος με ταυτόχρονη βλάβη στο δημόσιο συμφέρον, κάνει έμμεσα αισθητή την παρουσία της μέσω των αρνητικών συνεπειών της. Τα φαινόμενα της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς υπάρχουν στον ελληνικό δημόσιο τομέα σε τέτοιο βαθμό και διάρκεια, ώστε γίνεται λόγος για ενδημικά φαινόμενα, συνυφασμένα με την ίδια την λειτουργική του. Ο συστημικός και διαρθρωτικός χαρακτήρας αυτών γίνεται ιδιαίτερα εμφανής, σύμφωνα με τα συμπεράσματα και στοιχεία των εκθέσεων του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και άλλων μηχανισμών ελέγχου της διοικητικής δράσης, στους ελληνικούς Δήμους. Στα κατωτέρω, προσεγγίζεται το αντικείμενο των κύριων μορφών κακοδιοίκησης και διαφθοράς που συναντώνται στους Δήμους και στα Νομικά τους Πρόσωπα και καταβάλλεται μία προσπάθεια ανίχνευσης των χρόνιων αιτιών αυτής της κατάστασης, μέσω της χρήσης αυτών των συμπερασμάτων και στοιχείων. Τελικά, παρατίθενται συνολικά συμπεράσματα και προτάσεις με έμφαση στην μείωση της παράβασης της νομιμότητας.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/61
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Συνημμένο χωρίς τίτλο 00010.pdf1.41 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα