ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/65
Title: Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LIFE – CYCLE COSTING / LCC) ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Authors: Γιούλος, Ευάγγελος
Keywords: Δημόσιοι πόροι
Τεχνικές οικονομικής αξιολόγησης
Κόστος κύκλου ζωής
Δημόσιες συμβάσεις,
Ανάλυση κόστους κύκλου ζωής
Βιώσιμη ανάπτυξη
Καινοτομία
Issue Date: 2015
Abstract: In light of the efforts made by EU to achieve the priorities and targets set in the Europe 2020 strategy the public procurement sector has to undergo a radical modernisation. This modernisation is projected in the articles of the new Public Procurement Directives (2014/24/EU and 2014/25/EU) where it is stated that contracting authorities shall base the award of public contracts on the most economically advantageous tender (MEAT). The most economically advantageous tender may be identified on the basis of the price or cost, assessing the quality vs. price ratio or the effectiveness vs. cost ratio while using price or cost only as the sole award criterion (lowest price criterion) in some exceptions. Thereon the tool of life cycle costing is introduced, as the main method in the process of determining the optimal cost of contracts to be awarded and taking into account not only economic criteria but environmental criteria as well. This study makes use of the method of the independent literature review for both foreign and native language bibliography and articles upon subjects such as public contracts, the notions of "sustainable development" and "innovation" and the use of life-cycle costing as a tool for the economic evaluation of an asset, in order to a) present the LCC tool and its application in public procurement and b) map both the rationale underlying the integration of LCC with the rules of contracts (such as promoting innovation and sustainable development, enhancing environmental and social aspects in procurement, long-term cost reduction for public contracts, etc.), and the maturation process of the idea of using LCC tool up to the institutionalisation within the European legal framework for public procurement. Subsequently the requirements/prospects as well as the conditions under which the Greek contracting authorities to make use of this tool are assessed using means of methodical observation in order to draft a proposal for the formation of a special synergy model that will aim for the faster, easier and more flexible integration of LCC tool in the national framework of public procurement.
Description: Στα πλαίσια της υλοποίησης των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» ο τομέας των δημοσίων συμβάσεων καλείται να υποστεί έναν ριζικό εκσυγχρονισμό. Ο εκσυγχρονισμός αυτός αποτυπώνεται στις νέες οδηγίες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις (2014/24/ΕΕ και 2014/25/EE), με τις οποίες ορίζεται, ως κριτήριο ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και η οποία μπορεί να εκτιμηθεί κατά κύριο λόγο βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής ή της αποτελεσματικότητας σε σχέση με το κόστος και κατ’ εξαίρεση βάσει της τιμής (κριτήριο χαμηλότερης τιμής). Επ’ αυτού εισάγεται το εργαλείο της κοστολόγησης του κύκλου ζωής (life – cycle costing / LCC), ως η κύρια μέθοδος στη διαδικασία προσδιορισμού του βέλτιστου κόστους των προς ανάθεση έργων, αγαθών ή υπηρεσιών, με το οποίο λαμβάνονται υπόψη πέραν των οικονομικών και περιβαλλοντικά κριτήρια. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της αυτοτελούς βιβλιογραφικής έρευνας, ξενόγλωσσης και εγχώριας βιβλιογραφίας σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, τις έννοιες «βιώσιμη ανάπτυξη» και «καινοτομία» και το κόστος κύκλου ζωής ως ενός εργαλείου για την οικονομική αξιολόγηση ενός περιουσιακού στοιχειού, λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρη την περίοδο ζωής του, με σκοπό α) την παρουσίαση του ΚΚΖ και πρακτικών εφαρμογής της στις δημόσιες συμβάσεις και β) την αποτύπωση, αφενός, της λογικής που διέπει την ενσωμάτωση της LCC στους κανόνες των συμβάσεων (προώθηση της καινοτομίας και της διατηρήσιμης ανάπτυξης, ενίσχυση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής διάστασης στις δημόσιες συμβάσεις, μακροπρόθεσμη μείωση του κόστους κ.λπ.), και, αφετέρου, της διαδικασίας ωρίμανσης της σχετικής ιδέας μέχρι της θεσμοθέτησή της στο πλαίσιο της Ε.Ε. Στη συνέχεια αξιολογούνται μέσω μεθοδικής παρατήρησης οι προϋποθέσεις/προοπτικές και οι συνθήκες υπό τις οποίες οι ελληνικές αναθέτουσες αρχές καλούνται να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου προκειμένου να ερμηνευτούν και να αξιοποιηθούν στην πρότασης δημιουργίας ενός συνεργατικού σχήματος που θα στοχεύει για τη ταχύτερη, ευκολότερη και πιο ευέλικτη ενσωμάτωση του εργαλείου στο εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/65
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ΓΙΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΕΡΓΑΣΙΑ FINAL.pdf2.32 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα