ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/66
Title: Η συμβολή του Συνηγόρου του Πολίτη στην αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης στους πολίτες
Authors: Γουλίδης, Σταύρος
Keywords: Οικονομική κρίση
Αντιμετώπιση συνεπειών της οικονομικής κρίσης
Συνήγορος του Πολίτη
Issue Date: 2015
Abstract: The purpose of this essay is to highlight the Greek Ombudsman’s contribution to the citizens’ efforts to tackle the consequences of the crisis that has hit the Greek economy and society over the last six years. It pinpoints the most important areas of the citizens’ everyday lives that were affected by the economic crisis and the policy responses, as they result from the complaints submitted to the Independent Authority. To identify those areas and present the most significant issues directly related to the economic crisis which are recorded within them, a study of the Ombudsman’s annual and special reports, findings, mediation documents and letters sent to the relevant bodies, during the 2010-2014 period has been conducted. Reference is also made to the proposals of legislative or organizational nature submitted by the Ombudsman for the resolution of the issues at hand and – where possible – to the response of the competent bodies. The essay is divided into three parts. In the first part, the legal framework governing the Greek Ombudsman’s operation is presented, followed by a brief historical outline of the economic crisis and the measures taken by the Greek governments of the aforementioned period, in cooperation with their European partners and the IMF. At the end of the first part diagrams are used to show the effect that the crisis and the measures taken had to some key macroeconomic indicators. The second part contains the thematic presentation of major problems encountered by the Greek citizens as well as the mediation actions of the Independent Authority and the proposals submitted to the relevant bodies. In the third part, conclusions are drawn, with regard to the extent of the effects the economic crisis had in various areas, followed by the assessment of the Greek Ombudsman’s contribution and by proposals made to enhance the effectiveness of the Independent Authority.
Description: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της συμβολής του Συνηγόρου του Πολίτη στην προσπάθεια των πολιτών να διαχειριστούν τις συνέπειες της κρίσης που έχει πλήξει την ελληνική οικονομία και κοινωνία τα τελευταία έξι χρόνια. Εντοπίζει τους σημαντικότερους τομείς της καθημερινότητας των πολιτών που επηρεάστηκαν από την κρίση και τις πολιτικές αντιμετώπισής της, όπως αυτοί προκύπτουν από τις αναφορές που υποβλήθηκαν στην Αρχή. Για τον εντοπισμό των τομέων και την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που καταγράφονται εντός αυτών και σχετίζονται άμεσα με την οικονομική κρίση, μελετήθηκαν οι ετήσιες και ειδικές εκθέσεις της Ανεξάρτητης Αρχής, καθώς και τα πορίσματα, τα έγγραφα διαμεσολάβησης και οι επιστολές της προς τους αρμόδιους φορείς, κατά την πενταετία 2010-2014. Γίνεται αναφορά στις προτάσεις, νομοθετικού ή οργανωτικού χαρακτήρα, που υπέβαλε ο Συνήγορος για την επίλυση των εκάστοτε ζητημάτων και καταγράφεται – όπου είναι δυνατό – η ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών σε αυτές. Η εργασία χωρίζεται σε τρία τμήματα. Στο πρώτο παρουσιάζεται το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Συνηγόρου και ακολουθεί ένα σύντομο ιστορικό της οικονομικής κρίσης και των μέτρων που νομοθέτησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις της προαναφερθείσας περιόδου, σε συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους και το ΔΝΤ. Στο τέλος του πρώτου μέρους παρουσιάζεται, μέσω διαγραμμάτων, η επίδραση που είχε η κρίση και τα μέτρα που ελήφθησαν σε ορισμένους βασικούς μακροοικονομικούς δείκτες. Στο δεύτερο τμήμα γίνεται η ανά Θεματικό Κύκλο παρουσίαση των μειζόνων προβλημάτων που αντιμετώπισαν οι πολίτες, και αναφέρονται οι ενέργειες διαμεσολάβησης της Αρχής και οι προτάσεις που υπέβαλε προς τους αρμόδιους φορείς. Στο τρίτο τμήμα εξάγονται κάποια συμπεράσματα αναφορικά με την έκταση των συνεπειών της κρίσης σε διάφορους τομείς, αξιολογείται η συμβολή του Συνηγόρου και κατατίθενται προτάσεις προς ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/66
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Γουλίδης Σταύρος.pdf493.97 kBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα