ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/73
Title: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕ
Authors: ΥΣΕ, ΕΣΔΔΑ
Keywords: Πρόγραμμα Σπουδών ΚΕ
Issue Date: 23-Μαΐ-2017
Description: Το Πρόγραμμα Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην επίτευξη της αποστολής της, η οποία είναι η εκπαίδευση εξειδικευμένων στελεχών, με σύγχρονη διοικητική αντίληψη, ικανών να επιφορτιστούν με επιτελικού χαρακτήρα καθήκοντα και να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση, παρακολούθηση υλοποίησης, αξιολόγηση και επανεκτίμηση δημόσιων πολιτικών. Στην πορεία των 30 ετών λειτουργίας της Σχολής, γίνεται συνεχής προσπάθεια εξέλιξης των Προγραμμάτων Σπουδών, ώστε να ανταποκρίνονται κάθε φορά στις ανάγκες και τις προτεραιότητες της Διοίκησης, διατηρώντας την επιστημονική τους βαρύτητα. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι Υπεύθυνοι/ες Σπουδών και Έρευνας, οι οποίοι/ες επικουρούν το/την Διευθυντή/τρια στο σχεδιασμό και την επιστημονική εποπτεία της υλοποίησης του Προγράμματος Σπουδών, καθώς και το διοικητικό προσωπικό της Σχολής που συνδράμει οργανωτικά στην υλοποίηση αυτού. Τέλος, μείζονος σπουδαιότητας είναι η συνεισφορά των διδασκόντων/σκουσών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι σπουδαστές/στριες, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους στη Σχολή, κρίνεται σημαντικό να γίνονται κοινωνοί ορισμένων βασικών αρχών, οι οποίες προσδιορίζονται στο ίδιο το Σύνταγμα και διέπουν το Πρόγραμμα Σπουδών, ήτοι: η προσωπική ελευθερία, η ασφάλεια, η ισότητα, η κοινωνική αλληλεγγύη, το κράτος δικαίου και η νομιμότητα της δράσης της Διοίκησης, η διαφάνεια και η αναλογικότητα, η βιώσιμη ανάπτυξη, η αφοσίωση στην Πατρίδα και την Δημοκρατία και το καθήκον υπηρεσίας του Λαού. Ωστόσο, ο διοικητικός μηχανισμός, στον οποίο οι σπουδαστές/στριες θα κληθούν να υπηρετήσουν ως απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ, οφείλει να διακρίνεται κι από άλλες, μη συνταγματικά κατοχυρωμένες, κοινωνικά κατασκευασμένες αξίες που δίνουν βαθύτερο, ουσιαστικότερο, πιο απτό, νόημα στη λειτουργία της Διοίκησης και τις οποίες το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών, αλλά και το μαθησιακό υπόδειγμα προτάσσουν, όπως το κοινό όφελος, η ηθική συμπεριφορά, τα ελληνικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά και ο επαγγελματισμός ανοιχτών οριζόντων. Συνεπώς, με το Πρόγραμμα Σπουδών της ΚΕ’ Εκπαιδευτικής Σειράς, προτάσσεται ένα πλαίσιο αξιών, έναντι μίας εργαλειακής θεώρησης, το οποίο έρχεται να νοηματοδοτήσει πληρέστερα τόσο το περιεχόμενο των σπουδών, όσο και γενικότερα την εκπαιδευτική διαδικασία στη Σχολή. Η επιλογή αυτή, καθορίζει και το απώτερο όραμα της εκπαίδευσης στην ΕΣΔΔΑ, το οποίο έγκειται στο να καλλιεργεί ταυτόχρονα τη συζήτηση τόσο για τα μέσα-εργαλεία, όσο και για τους σκοπούς που η χρήση των μέσων-εργαλείων υπηρετεί. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι ενήλικοι/ες σπουδαστές/στριες εισάγονται στη Σχολή διεπόμενοι από συγκεκριμένες αξίες και στάσεις ως απόρροια των προσλαμβανουσών τους. Επομένως, το διακύβευμα για την ΕΣΔΔΑ είναι, μέσα από την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της αυτο-εκτίμησης των σπουδαστών/στριών, την ενθάρρυνση της ομαδικής εργασίας και την ανάμειξη μεγάλου μέρους της Δημόσιας Διοίκησης στις δραστηριότητες της ΕΣΔΔΑ, να μετασχηματιστούν δεδομένες αντιλήψεις και να καλλιεργηθεί μια στάση ζωής που να βασίζεται σε ένα σύστημα αξιών αποτέλεσμα μιας εκπαιδευτικής διεργασίας ανάπτυξης των ελεύθερων και συνειδητοποιημένων προσωπικοτήτων και όχι απλά παροχής υψηλού επιπέδου γνώσεων. Κάτι τέτοιο είναι μια αναπόφευκτη αναγκαιότητα για όσους αντιλαμβάνονται τη Δημόσια Διοίκηση όχι ως απλό επάγγελμα, αλλά ως πραγματική αποστολή και ευθύνη απέναντι στον κόσμο και τον άνθρωπο, στην κοινωνία και τον πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό, μέσω του Προγράμματος Σπουδών της ΚΕ’ Σειράς της ΕΣΔΔΑ, καλλιεργείται το επιδιωκόμενο προφίλ των αποφοίτων, ως στελεχών με επαγγελματισμό, αξίες, ικανών να εργάζονται υπεύθυνα και αποδοτικά, με ειδικευμένη και σύγχρονη γνώση, συνεχή εγρήγορση και υψηλή προσαρμοστικότητα στα νέα δεδομένα του ελληνικού, διεθνούς και ψηφιακού περιβάλλοντος, με ικανότητες επίλυσης πολύπλοκων προβλημάτων, σχεδιασμού και άσκησης δημοσίων πολιτικών, καθώς και διοίκησης πόρων (ανθρώπινων και υλικών). Παράλληλα, μέσω της ευρύτερης εκπαιδευτικής διαδικασίας, γίνεται προσπάθεια να καλλιεργηθεί μια διοικητική κουλτούρα ανοιχτών οριζόντων, οι σπουδαστές/στριες να γίνονται κοινωνοί των σύγχρονων διοικητικών μεθόδων και πρακτικών και να διευρύνεται το πεδίο προβληματισμού τους, έτσι ώστε να μπορέσουν όχι μόνο να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις-δεξιότητες που θα έχουν αποκτήσει, αλλά και να έχουν την ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών στην Δημόσια Διοίκηση και, εν τέλει, να συνεισφέρουν στην διοικητική μεταρρύθμιση. Η μεγαλύτερη επιτυχία του Προγράμματος συνίσταται στην δημιουργία στελεχών επιτελικού χαρακτήρα, τα οποία, μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή, απ’ όποια θέση κι αν υπηρετήσουν, είτε μάνατζερ, είτε εξειδικευμένου εμπειρογνώμονα, θα διακρίνονται για το ήθος και τον επαγγελματισμό τους, την ανιδιοτέλεια και την ακεραιότητά τους, υπηρετώντας μέσα από την εργασία τους το τρίπτυχο της αποτελεσματικότητας – αποδοτικότητας – ποιότητας. Για την επίτευξη όλων των ανωτέρω, το Πρόγραμμα Σπουδών της ΚΕ’ εκπαιδευτικής σειράς αξιοποιεί, κυρίως, μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων, οι οποίες κρίνεται ότι ανταποκρίνονται καλύτερα στο προφίλ των σπουδαστών/στριών της Σχολής, όπως αυτό διαμορφώνεται κατά τα τελευταία έτη. Πιο συγκεκριμένα, το μαθησιακό υπόδειγμα που προάγεται περιλαμβάνει μία σειρά τρόπων/μορφών διδασκαλίας/εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών μεθόδων/τεχνικών και μεθόδων αξιολόγησης και επίδοσης, προερχόμενων από τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, και χρησιμοποιούνται ανά μάθημα αποκλειστικά ή συνδυαστικά. Υπό το ανωτέρω πρίσμα, μέσα από το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών, επιδιώκεται οι σπουδαστές/στριες της να γίνουν «κοινωνοί» και όχι απαραίτητα σε βάθος «γνώστες» πληθώρας θεματικών πεδίων. Με τον τρόπο αυτό, μέσα από μεθόδους ενεργητικής μάθησης, η γνώση αποκτάται από τον μετασχηματισμό των εμπειριών, διατηρώντας ένα μέρος της ατομικής πρωτοβουλίας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της καλλιέργειας μίας ολιστικής προσέγγισης σχετικά με την Δημόσια Διοίκηση, τόσο σε θεωρητικό, όσο και εφαρμοσμένο επίπεδο -πάντα βάσει του αξιακού πλαισίου που προτάσσεται- όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντάσσονται σε τέσσερις επιστημονικές ενότητες, τα Μεγαθεματικά Πεδία: 1) Διακυβέρνηση και Θεσμοί, 2) Οικονομία και Ανάπτυξη, 3) Δημόσιο Μάνατζμεντ και Δημόσια Διοίκηση, και 4) Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και επιχειρούν να καλύψουν το σύνολο των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων που αντιστοιχούν σε αυτά.   Εν κατακλείδι, το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών, συνεχίζει στην κατεύθυνση του προγράμματος της ΚΔ’ Εκπαιδευτικής Σειράς «Κοσμάς Ψυχοπαίδης»: • τον αξιακό προσανατολισμό της εκπαιδευτικής προσπάθειας, • την στενότερη σύνδεση του επιδιωκόμενου σκοπού (επιθυμητό προφίλ αποφοίτου) με την εκπαιδευτική διαδικασία, • την ένταξη όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όλων των φάσεων σπουδών εντός μεγαθεματικών πεδίων με, συνακόλουθο, τον καλύτερο συντονισμό και την αλληλοσυμπλήρωσή τους, • ένα μαθησιακό υπόδειγμα που καλλιεργεί την κριτική σκέψη και την στοχαστικότητα, • την καθιέρωση ευκαιριών «διαλόγων», επισκέψεων σε φορείς και συναντήσεων με κατάλληλους επαγγελματίες, ώστε να εμπλουτίζεται ο γνωστικός ορίζοντας των εκπαιδευομένων/ουσών και να διευρύνονται οι εμπειρίες τους, • μία διαδικασία αξιολόγησης με πολλές εργασίες, λίγες γραπτές εξετάσεις και αρκετές "επάρκειες", • μία φανερή προσπάθεια καλλιέργειας πνεύματος συλλογικότητας, στην οποία η ίδια η Σχολή πρωτοστατεί, δίνοντας ήδη ένα απτό παράδειγμα με τον τρόπο σύνταξης του παρόντος Προγράμματος, και • την επιλογή εκείνων των διδασκόντων/ουσών που θα αναδείξουν τα δυνατά σημεία του Προγράμματος αυτού. Επιδίωξή μας είναι ο τρόπος οργάνωσης των σπουδών, αλλά και λειτουργίας της ΕΣΔΔΑ να γίνουν πρότυπο εργασίας των αποφοίτων της Σχολής στην Διοίκηση, ώστε όλοι/ες μαζί να συνεισφέρουμε στην προώθηση μεταρρυθμίσεων και, εν τέλει, στην ωφέλιμη για την κοινωνία λειτουργία της Διοίκησης.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/73
Εμφανίζεται στις συλλογές:Γ. Προγράμματα Σπουδών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕ.pdf1.41 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα