ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/83
Title: Προστιθέμενη αξία και βέλτιστες μεθοδολογίες διάθεσης, χρήσης και αξιοποίησης
Authors: Κατσικάτσος, Γεώργιος
Keywords: Προσφορά και ζήτηση δεδομένων
Hackathons
International Budget Partnership
Open Data Institute
Open Government Partnership
Open Knowledge Foundation
Ανάλυση κόστους-οφέλους
Ανοικτά δεδομένα
Ανοιχτή διακυβέρνηση
Βέλτιστες πρακτικές
Έλλειμμα εφαρμογής
Εμπλοκή με τους χρήστες
Εργαλεία αυτοαξιολόγησης
Καταναλωτής δεδομένων
Κλίμακα πέντε αστέρων
Μεταδεδομένα
Μοντέλα διάθεσης δεδομένων
Ν.4305/2014
ΟΔΕ Διαύγεια
Οδηγία 2013/37/ΕΕ
Οικοσύστημα ανοιχτών δεδομένων
Παραγωγός δεδομένων
Ποιότητα δεδομένων
Προστιθέμενη αξία
Issue Date: 2015
Abstract: This report focuses on open data. The introductory chapter sheds light on the notion of open data and their impact on economy, society and public administration. Chapter Two presents the legislation regulating open data, namely Directive 2013/37/EU and Law no.4305/2014 through which the first is incorporated into the Greek legal system. Chapter two includes an evaluation of the novelties introduced by Law no.4305/2014, which is part of a complex strategy for open governance by the Greek state. Chapter Three looks at the current situation regarding the implementation of the afore-mentioned law and points out a severe implementation deficit. Chapter Four presents Greece's position in international rankings as far as open data and open governance are concerned. It draws attention to the fact that Greece has achieved considerable progress, yet its potential remains constrained. Chapter Five offers guiding lines and discusses best practices on how to open data. It also provides insight to the critical issue of a cost-benefit analysis for making data freely available. Chapter Six focuses on the quality of open data and how to assess it. It recommends Tim Berners-Lee's five-star scheme. Chapter Seven highlights the importance of metadata. Metadata add quality and value to the dataset they describe. The chapter gives an example of a metadata scheme. Chapter Eight suggests a model for opening data, which rests on the close engagement of data producers and consumers. It stresses the need for a vibrant open data ecosystem. It explores the issue of how a data producer self-assesses and improves the efficiency of his practices on making data open. Chapter Nine investigates into the causes of the implementation deficit of Law no.4305/2014. It finds out that there is: (i) lack of understanding about open data, (ii) lack of guidance and coordination, (iii) no activation of the "Diavgeia" project management teams, (iv) a management relationship deficit concerning public administration departments , (v) a widespread sense of insecurity across public sector, (vi) a need for a number of technical issues to be resolved. Chapter Ten presents the conclusions of the current report. Making data open is still a challenge and a chance for the Greek public administration. The success of the open data initiative considerably depends on the change of culture in the administration itself.
Description: Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι τα ανοιχτά δεδομένα. Στo εισαγωγικό κεφάλαιο διευκρινίζονται η έννοια των ανοιχτών δεδομένων και η αξία τους για την οικονομία, την κοινωνία και τη δημόσια διοίκηση. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο για τα ανοιχτά δεδομένα. Αναφέρονται η ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/37/ΕΕ και ο Νόμος 4305/2014 με τον οποίο αυτή μεταφέρεται στην ελληνική έννομη τάξη. Ο Νόμος αξιολογείται ως προς τις καινοτομίες τις οποίες εισάγει και τονίζεται ότι αποτελεί οργανικό τμήμα της σύνθετης στρατηγικής της ελληνικής Πολιτείας για την ανοιχτή διακυβέρνηση. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με την εφαρμογή του Νόμου. Διαπιστώνεται σοβαρό έλλειμμα εφαρμογής. Στο τέταρτο κεφάλαιο καταγράφεται η διεθνής κατάταξη της χώρας σε θέματα ανοιχτών δεδομένων και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η Ελλάδα έχει κατακτήσει ένα σχετικά καλό επίπεδο, όμως το δυναμικό της παραμένει εγκλωβισμένο. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες πρακτικές για την ανοιχτή διάθεση δεδομένων. Επιπλέον, αναλύεται η κρίσιμη σχέση κόστους-οφέλους για τη διάθεση δεδομένων. Στο έκτο κεφάλαιο εξετάζεται η παράμετρος της ποιότητας των δεδομένων. Προτείνεται και επεξηγείται η κλίμακα αξιολόγησης της ποιότητας των δεδομένων του Sir Tim Berners-Lee. Στο έβδομο κεφάλαιο υπογραμμίζεται η σημασία των μεταδεδομένων. Τα μεταδεδομένα προσαυξάνουν την ποιότητα και την αξία του συνόλου δεδομένων που περιγράφουν. Στο κεφάλαιο περιλαμβάνεται παράδειγμα σχήματος μεταδεδομένων. Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζεται πρότυπο διάθεσης δεδομένων, το οποίο στηρίζεται στην ενεργό εμπλοκή παραγωγών και καταναλωτών δεδομένων. Έμφαση δίνεται στη δημιουργία οικοσυστημάτων δεδομένων. Ακολούθως, θίγεται το ζήτημα της αυτοαξιολόγησης και των εργαλείων αυτής, μέσω των οποίων ένας οργανισμός δύναται ο ίδιος να εκτιμήσει και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των ακολουθούμενων πρακτικών του σε σχέση με την ανοιχτή διάθεση δεδομένων. Στο ένατο κεφάλαιο αναδεικνύονται οι αιτίες του ελλείμματος εφαρμογής του ν.4305/2014 για τα ανοιχτά δεδομένα. Αυτές αφορούν: (i) στο έλλειμμα κατανόησης για τα ανοιχτά δεδομένα, (ii) στο έλλειμμα καθοδήγησης και συντονισμού, (iii) στη μη αξιοποίηση των ΟΔΕ του προγράμματος "Διαύγεια", (iv) στο έλλειμμα διαχείρισης των σχέσεων των δημόσιων φορέων, (v) στην ανασφάλεια του δημόσιου τομέα και (vi) σε τεχνικά ζητήματα. Το κεφάλαιο καταλήγει στη διατύπωση συστάσεων για τη σύνταξη προγραμματικού κειμένου και τεχνικού προγραμματικού εγγράφου για την οργάνωση και σχεδιασμό της ανοιχτής διάθεσης. Η παρούσα εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση συμπερασμάτων στο καταληκτικό δέκατο κεφάλαιο. Η ανοιχτή διάθεση παραμένει πρόκληση και ευκαιρία για τη Δημόσια Διοίκηση. Υπογραμμίζεται ότι η επιτυχία του εγχειρήματος της ανοιχτής διάθεσης δεδομένων εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την αλλαγή διοικητικής κουλτούρας.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/83
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Συνημμένο χωρίς τίτλο 00019.pdf1.37 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα