ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/85
Title: Οι Ανεξάρτητες Αρχές Οικονομικής Ρύθμισης στην Ελλάδα: αναζητώντας τη βέλτιστη θεσμική αρχιτεκτονική
Authors: Κολάρου, Μαρκέλλα
Keywords: Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Οικονομική Ρύθμιση
Ρυθμιστική Πολιτική
Ανεξάρτητες Ρυθμιστικές Αρχές
Επιτροπή Ανταγωνισμού
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Issue Date: 2015
Abstract: In developed modern democracies, during the last 25 years, the detailed assessment, the specialisation and the implementation of the public regulatory interest is assigned to independent administrative bodies (Independent Regulatory Authorities). This new institutional reality has triggered discussion on the necessity of such a development. On the one hand, Independent Regulatory Authorities are required to function as yet another institutional counterweight against the classical state structures, while on the other hand, they allow for the possibility that the meaning of political responsibility of the government is being relativised. The criticism expressed is focused on the fact that it is possible that the Independent Regulatory Authorities lead in the direction of neutralising crucial policy fields, transferring them from the sphere of political responsibility to that of technocracy. Within the framework of this discussion, a basic stake is the quest for an institutional architecture which will respond to the concerns above. To accomplish this purpose, the object of this study is the assessment of the Independent Regulatory Authorities (IRA) in Greece through the study of cases of the Hellenic Competition Commission (HCC), the Regulatory Authority for Energy (RAE), the Hellenic Telecommunications and Post Commission (HTPC) and the Greek National Council for Radio and Television (NCRTV). The method followed is comparative assessment, based on a proposed ideotype of effective operation of IRAs, founded on the principles of legalisation, independence, transparency, accountability, and sound decision-making. The basic conclusion extracted from the analysis is that, in the last years, there has been a clear tendency to reinforce the independence characteristics of IRA toward the direction of aligning their operation with the European standards. This tendency is, to a large extent, justified by the policy convergence in this markets. The changes of the legal framework during the years 2011-2012 for most of those regulatory authorities have manifested such a tendency. However, it is also observed that, in several cases, this tendency is interfered with by factors relating to the reduction in public expenditure which has a negative impact on the proper functioning of IRAs. The contribution of this paper involves determining an institutional architecture which will safeguard IRAs from factors that may hurt the effective fulfillment of their mission, namely serving the public interest.
Description: Στις ανεπτυγμένες σύγχρονες δημοκρατίες, τα τελευταία 25 χρόνια, ο λεπτομερής προσδιορισμός, η εξειδίκευση και η εφαρμογή του δημόσιου ρυθμιστικού συμφέροντος ανατίθεται σε ανεξάρτητα διοικητικά σώματα (Ανεξάρτητες Ρυθμιστικές Αρχές). Η νέα αυτή θεσμική πραγματικότητα έχει πυροδοτήσει τη συζήτηση για την αναγκαιότητα μιας τέτοιας εξέλιξης. Από τη μία πλευρά οι Ανεξάρτητες Ρυθμιστικές Αρχές καλούνται να λειτουργήσουν ως ένα ακόμη θεσμικό αντίβαρο στις κλασικές κρατικές δομές, από την άλλη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να σχετικοποιηθεί η έννοια της πολιτικής ευθύνης της κυβέρνησης. Η κριτική που ασκείται επικεντρώνεται στο ότι οι Ανεξάρτητες Ρυθμιστικές Αρχές είναι πιθανό να οδηγήσουν προς μια κατεύθυνση ουδετεροποίησης κρίσιμων πεδίων πολιτικής, τα οποία μετατίθενται από το χώρο της πολιτικής ευθύνης στο χώρο της τεχνοκρατίας. Σε αυτό το πλαίσιο συζήτησης, βασικό διακύβευμα αποτελεί η αναζήτηση μιας θεσμικής αρχιτεκτονικής που θα απαντά στους παραπάνω προβληματισμούς. Προς επίτευξη αυτού του σκοπού αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η αξιολόγηση των Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών (ΑΡΑ) στην Ελλάδα μέσω της μελέτης περιπτώσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ), της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου (ΕΣΡ). Η μέθοδος που ακολουθείται είναι η συγκριτική αξιολόγηση βάσει ενός προτεινόμενο ιδεοτύπου αποτελεσματικής λειτουργίας των ΑΡΑ ο οποίος θεμελιώνεται στις αρχές της νομιμοποίησης, της ανεξαρτησίας, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ορθής λήψης αποφάσεων. Το βασικό συμπέρασμα που εξάγεται από την ανάλυση είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει σαφής τάση ευθυγράμμισης της λειτουργίας των ΑΡΑ με τα ευρωπαϊκά πρότυπα που αντιστοιχίζεται στην κατεύθυνση σύγκλισης των πολιτικών που ασκούνται στους σχετικούς τομείς με την πολιτική της ΕΕ. Αυτή η τάση εκφράστηκε με τις αλλαγές του νομικού πλαισίου για τις περισσότερες από τις ΑΡΑ κατά τα έτη 2011-2012. Εντούτοις, δεν μπορεί επίσης να παραβλεφθεί το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια αυτή η τάση αναχαιτίζεται από παράγοντες που σχετίζονται με τη μείωση των δαπανών στο δημόσιο τομέα η οποία έχει αντίκτυπο μεταξύ άλλων και στην εύρυθμη λειτουργία των ελληνικών ΑΡΑ. Η συνεισφορά της παρούσας εργασίας έγκειται στον προσδιορισμό μιας θεσμικής αρχιτεκτονικής που να θωρακίζει αυτές τις αρχές από παράγοντες που ενδέχεται να πλήξουν την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής τους που δεν είναι άλλη από την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/85
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
KOLAROU_M. TELIKH.pdf1.4 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα