ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/86
Title: Η Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά ως μοχλός αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης
Authors: Κοντού, Ευτυχία
Keywords: Οικονομική ανάκαμψη
Ευρωπαϊκή Ένωση
Εσωτερική αγορά
Ενιαία Αγορά
Ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων
Οικονομική κρίση
Ολοκλήρωση
Βιώσιμη ανάπτυξη
Ψηφιακή Ενιαία Αγορά
Issue Date: 2015
Abstract: The internal market of the European Union (EU) is a single market in which the free movement of goods, services, capital and persons is assured, and in which citizens are free to live, work, study and do business. Since its creation in 1993, the single market has opened itself more to competition, created jobs, and reduced many trade barriers. The Single Market has brought tremendous benefits and created new opportunities. Nevertheless, free movement of goods, services, capital and people does not always happen smoothly. There is no truly integrated European Market in some fields. The full potential of the Single Market has been left unexploited. Having come through the worst financial and economic crisis in generations, the EU has done a lot to create the foundations for more sound and sustainable growth in the future. The Single Market has been and remains the cornerstone of Europe’s integration and sustainable growth. A robust Single Market is the key to the overall health of the European Union because it represents the very foundation of the integration project. The Digital Single Market is essential for jobs, growth and innovation. The global economy is transforming into a digital one. Information and Communications Technology is not only a sector but the foundation of a modern innovative economy. Being well positioned in the digital economy will determine the EU's future competitiveness and pathway to renewed growth. The aim of the Digital Single Market is to tear down regulatory walls and finally move from 28 national markets to a single one. The EU can emerge stronger through better coordination between economic policies and a better functioning of the single market, and by putting the financial sector under a single supervisor and one set of rules. Completing and restoring confidence in the single market is an important element in the effort to put the EU on the path towards economic recovery.
Description: Η εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι μια ενιαία αγορά όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων και στο εσωτερικό της οποίας οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ζουν, να εργάζονται, να σπουδάζουν ή να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ελεύθερα. Από τη δημιουργία της το 1993, η ενιαία αγορά έχει καταστεί πιο ανοικτή στον ανταγωνισμό, έχει δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και έχει ελαττώσει πολλούς φραγμούς στις εμπορικές συναλλαγές. Η Ενιαία Αγορά έχει αποφέρει τεράστια οφέλη και έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες. Εν τούτοις, η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων δεν λειτουργεί πάντα ομαλά. Σε ορισμένους τομείς δεν υπάρχει μια πραγματικά ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά. Έχοντας βιώσει τη χειρότερη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση εδώ και γενιές, η ΕΕ ανέλαβε πολλές πρωτοβουλίες ώστε να θέσει τα θεμέλια μιας πιο υγιούς και βιώσιμης ανάπτυξης στο μέλλον. Η Ενιαία Αγορά υπήρξε και παραμένει ακρογωνιαίος λίθος της ολοκλήρωσης και της διατηρήσιμης ανάπτυξης της Ευρώπης. Η Ψηφιακή Ενιαία Αγορά έχει καθοριστική σημασία για την απασχόληση, την ανάπτυξη και την καινοτομία. Η παγκοσμιοποιημένη οικονομία μετατρέπεται σε ψηφιακή. Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) δεν είναι απλώς τομέας, αλλά και το θεμέλιο μιας σύγχρονης καινοτόμου οικονομίας. Η εξασφάλιση μιας καλής θέσης στην ψηφιακή οικονομία θα προσδιορίσει τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και την πορεία για μια νέα ανάπτυξη. Στόχος της ψηφιακής ενιαίας αγοράς είναι η άρση των ρυθμιστικών εμποδίων και τελικά η μετάβαση από 28 εθνικές αγορές σε μία. Η ΕΕ μπορεί να βγει ισχυρότερη μέσα από τον καλύτερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και την καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, καθώς επίσης και με τη θέσπιση κοινής εποπτείας και ενιαίου σύνολο κανόνων. Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης σε αυτήν είναι σημαντικοί παράγοντες στην προσπάθεια να επανέλθει η ΕΕ σε τροχιά οικονομικής ανάκαμψης.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/86
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Συνημμένο χωρίς τίτλο 00004.pdf1.37 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα